Raksti

Otrdien, 16. maijā, plkst. 16.00 svinīgā klātienes ceremonijā “Mazajā Ģildē” pasniegs Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balvu “Baltais zvirbulis”, lai izteiktu atzinību par kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanu galvaspilsētā.

Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balva “Baltais zvirbulis” tiks pasniegta 19. reizi un mākslinieka Aigara Bikšes veidoto skulptūru jau ir saņēmuši 238 laureāti.

ŠOGAD BALVU PASNIEGS ČETRĀS NOMINĀCIJĀS:

 • “Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu” – godinās Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles pedagoģi Regīnu Sjaksti. Viņa saņems balvu par nozīmīgu ieguldījumu vijoles spēles pedagoģijā 42 darba gados.
 • “Kultūras un kultūrizglītības iestādes darbinieks” – pasniegs Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenajai ekspertei bibliotēku jomā Zanei Ramiņai par Rīgas Centrālās bibliotēkas Āgenskalna un Torņakalna filiālbibliotēku telpu funkcionālo plānošanu un piemērošanu lietotāju labsajūtai.
 • “Amatiermākslas kolektīva vadītājs” – saņems divas laureātes.
  • Balvu par radošiem sasniegumiem un misijas izjūtu darbā ar bērnu un jauniešu vokālo ansambli “Kolibri” iegūs Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālā ansambļa “Kolibri” vadītāja Inita Malnača;
  • Balvu šajā nominācijā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un ģimeņu folkloras studijas “Garataka” 10 gadu jubilejas koncertu “Plostu dārzus darināj’ ” mākslas centrā “Noass” pasniegs Asnatei Rancānei.
 • “Sadarbības projekts un sadarbība kultūras procesa atspoguļošana” – balva tiks pasniegta mūziķim Ralfam Eilandam un menedžerei Daigai Eilandei par koncerta “Ukrainas brīvībai” ideju, iniciatīvu un radošu garu tā rīkošanā 2022. gada 25. februārī.
  • “Baltais zvirbulis” šajā nominācijā tiks piešķirts arī:
   • SIA “Kalnciema kvartāls” par Āgenskalna vēsturiskā tirgus pārveidi daudzpusīgā kultūrtelpā, sadarbību ar pašvaldību un apkaimes iedzīvotājiem.
   • SIA “First Service” par projekta “Ziemassvētku gaismas taka” radīšanu Rīgā 2022. gada Ziemassvētkos.
   • Biedrībai “Ascendum” par radošu un daudzveidīgu 2022. gada Rīgas vasaras kultūras programmu “Satikšanās vieta pie arkas” Viesturdārzā.

Valsts meža dienests ar 1. maiju noteica meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, kas paredz vairāku būtisku noteikumu ievērošanu. Dienests aicina visus iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni mežā.

Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, visiem iedzīvotājiem, uzturoties mežos un purvos ugunsnedrošajā laikposmā ir aizliegts:

 • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • dedzināt atkritumus;
 • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
 • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta tuvāko mežniecību ir aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, jo tas var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus. Arī meža izstrādātājiem ir jāatceras, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus drīkst tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvotas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekam ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību ir īpašnieka pienākums.

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadam.

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbību un stiprināt to kapacitāti.

Projekta pieteicējs var būt sociālā atbalsta nevalstiskā organizācija – biedrība vai nodibinājums, kas apvieno sociāli mazaizsargāto sociālo grupu pārstāvjus un/vai strādā ar šo mērķa grupu ar mērķi aizstāvēt šīs sociālās grupas pārstāvju intereses un vajadzības un, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji un projekta aktivitātes norisinās Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Projektu ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

 • nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšana;
 • kapacitātes stiprināšanas pasākumi – izglītojoši, informatīvi tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 2000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15. maijs plkst. 14.00.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 50 000 euro.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā vai papīra formātā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikums jāiesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem!

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projektu pieteikumus, tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu konkursa nosacījumiem.

Informatīvie semināri notiks klātienē 25. aprīlī plkst. 14.00 NVO namā Ieriķu ielā 43a un 28. aprīlī plkst. 11.00 E. Smiļģa ielā 46, 315. telpā, Rīgā.

Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected] līdz 24. aprīlim. Abu semināru saturs neatšķirsies, tāpēc lūdzam pieteikties uz vienu ērtāko datumu un vietu.

Papildu informāciju par projektu konkursu var saņemt, sazinoties ar Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju Daci Paegli pa tālruni 67012614 vai e-pastā [email protected].

Saistošie dokumenti:

 • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn – Šeit
 • Projektu konkursa sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai nolikums – Šeit
 • Projekta pieteikums (1. pielikums) – Šeit
 • Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – Šeit
 • Apliecinājums (3. pielikums) – Šeit
 • Līguma paraugs (4. pielikums) – Šeit
 • Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – Šeit
 • Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – Šeit

Ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina uzsaukumu projektu konkursam „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024. gadam projektu īstenošanai 2023.-2024.gadā.


Projektu konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek organizēti bezmaksas latviešu valodas apguves kursi vai latviešu valodas kursi ar sarunvalodas klubu nodarbībām Rīgas pilsētas pieaugušajiem iedzīvotājiem, kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus un skolēnus.

Projekta labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētas deklarētajiem iedzīvotājiem vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizēti latviešu valodas kursi vai latviešu valodas kursi ar sarunvalodas klubu nodarbībām atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Pretendenti tiek rosināti plānot projektu aktivitātes dažādās Rīgas apkaimēs.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas atbilst visiem konkursa nosacījumiem.

 • Kopējā plānotā summa konkursā 2023.gadā ir 80 000 EUR.
 • Maksimālais pašvaldības finansējums vienam projektam 2023.gadā: 35 000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana 2023.gadā jāplāno laikā no 2023.gada 3.jūlija līdz 2023.gada 15.novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023.gada 2.jūnijs, plkst.12.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected]. Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Rīgas iedzīvotāji sākot ar 2023.gada 3.jūliju, kad tiks publiskoti konkursa rezultāti mājas lapās www.riga.lv un www.apkaimes.lv, paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties iestādi, kurā mācīties.
Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.


SAISTOŠIE DOKUMENTI:

 • Rīgas domes 05.04.2023. saistošie noteikumi Nr.192 “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – Šeit
 • Projektu konkursa nolikums – Šeit
 • 1.pielikums – Projekta pieteikuma veidlapa – Šeit
 • 2.pielikums – Projekta budžets – Šeit
 • 3.pielikums – Apliecinājums – Šeit
 • 4.pielikums – Mācību programma – Šeit
 • 5.pielikums – Finansēšanas līgums – Šeit
 • 6.pielikums – Pārskats – Šeit
 • 7.pielikums – Pieņemšanas/nodošanas akts – Šeit

Lai stiprinātu Rīgas skolu pašpārvalžu attīstību, sekmētu bērnu aktīvu pilsonisko līdzdalību un stiprinātu labbūtību, Rīgas dome projekta gaitā sniegs atbalstu pašpārvalžu attīstībai.

“Pārskatot pētījuma “Jauniešu līdzdalība un skolēnu pašpārvaldes: esošā prakse un potenciāls attīstībai” rezultātus, redzams, ka lielākajā daļā skolu skolēnu pašpārvaldes pastāv formāli un nedarbojas aktīvi. Kopš 2021. gada tiek organizēti projektu konkursi, lai atbalstītu skolu pašpārvaldes darbību, un tajos aktīvi piedalās arī Rīgas skolas. Tādējādi ir būtiski turpināt atbalstu šim iesāktajam,”

uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Lēmums atbalstīt projekta īstenošanu pieņemts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 11. maija sēdē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments plāno īstenot projektu „Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai “Kontakts””. Tā mērķis, īstenojot skolēnu iniciatīvu projektus,  ir stiprināt Rīgas skolu pašpārvalžu attīstību, sekmēt bērnu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu skolēnu labbūtību, tajā skaitā mazināt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, kā arī atbalstīt un sekmēt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Dalībskolu galvenās aktivitātes projektā ir:

 • veicināt izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi, kartēšanu, izpēti, ar mērķi veicināt jaunu dalībnieku iesaisti, izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības plānu, sagatavot īstermiņa darbakārtību;
 • veicināt izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalību lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādes vai pašvaldības līmenī;
 • veicināt līdzdalības kompetences pilnveidošanu un sekmēt izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmju, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību, kas ir nozīmīgs pamats projekta dalībnieku pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā;
 • veicināt jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu;
 • veicināt saliedētību izglītības iestādē un ir vērstas uz izglītības iestādes psiholoģiska klimata uzlabošanu un emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu;
 • veicināt jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstību;
 • veicināt sadarbību starp izglītojamajiem un izglītības iestādes atbalsta personām, pedagogiem un administratīvo skolas personālu.

Projekta partneri ir:

 • Rīgas Iļģuciema pamatskola;
 • Rīgas 96. vidusskola;
 • Rīgas 34. vidusskola;
 • Rīgas 13. vidusskola;
 • Rīgas Hanzas vidusskola;
 • Rīgas 22. vidusskola;
 • Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola;
 • Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija;
 • Rīgas 88. vidusskola;
 • Rīgas 84. vidusskola;
 • Ziemeļvalstu ģimnāzija;
 • J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola.

Projekta kopējais finansējums Rīgai ir 19 200 eiro, no kuriem atklātā projektu konkursa nodrošinātais finansējums ir 14 400 eiro. Rīgas domes līdzfinansējums ir 4800 eiro.

Projektu pašvaldībā īstenos no 2023. gada 15. augusta līdz  31. decembrim.

Sestdien, 13. maijā, rīdzinieki aicināti apmeklēt plašo Muzeju nakts programmu galvaspilsētas muzejos un Rīgas kapitālsabiedrībās. Muzeju naktī varēs ne tikai apskatīt pašus muzejus, bet arī durvis vērs tramvaju depo un vēsturisko sūkņu stacija “Baltezers.”

MUZEJU NAKTS PASĀKUMI RĪGAS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

Muzeju naktī piedalīsies arī SIA “Rīgas ūdens” un SIA “Rīgas satiksme” (RS).

 • “Rīgas ūdens” 13. maijā no plkst.19.00 līdz plkst. 1.00 aicina apmeklēt vēsturisko sūkņu staciju “Baltezers”, kur būs iespējams iepazīt stacijas vēsturisko mašīntelpu un aplūkot eksponātus, kā arī noskatīties dažādus video materiālus par ūdensapgādi Rīgā.
 • “Rīgas satiksme” no plkst.17.00 līdz plkst. 23.00 vērs apmeklētājiem 4. tramvaju depo vārtus Tipogrāfijas ielā 1, Torņakalnā.
  • Apmeklētāji varēs izzināt sabiedriskā transporta vēsturi, aplūkojot gan vēsturiskus transportlīdzekļus, gan tramvaju attīstībai veltītu ekspozīciju, kā arī uzzināt vairāk par pašu tramvaju depo ēku, kas būvēta pēc 1900. gadā izstrādāta projekta.

MUZEJU NAKTS PASĀKUMI RĪGAS MUZEJOS

 • Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicinās izbaudīt 20. gadsimta sākuma gaisotni, apskatot jūgendstila interjeru un klausoties klaviermūziku viesistabā.  Īpašā kino seansā ikkatrs varēs iepazīt skaistākās Eiropas jūgendstila pilsētas filmā „Jūgendstils un sabiedrība”. Būs iespēja ielūkoties arī vēsturiskajiem jūgendstila interjeriem veltītajā izstādē „Flīzes” un mākslinieces Irinas Ošlejas (1966 – 2021) darbu izstādē „Pamosties sapnī”.
 • Aleksandra Čaka muzejā būs iespējams apskatīt mākslinieces Īras Rozentāles darbus. Mazie apmeklētāji varēs zīmēt un krāsot Čaku, kā arī kā īpašu dāvanu savā īpašumā varēs saņemt A. Čaka muzeja tetovējumu. Muzeja nakts noslēgumā plkst. 22.00 paredzēts aktiera Jura Hirša koncerts.
 • Rīgas Porcelāna muzejā plkst. 19.00 pirmizrādi piedzīvos video, kurā māksliniece Juta Rindina dalās savās pārdomās par to, kāds ir keramiķa radīšanas process, kur māksliniece rod idejas un kas sagādā vislielāko gandarījumu savā darbā. Māksliniece sevi dēvē par eklektiķi un pļāpīgu stāstnieci. Sekot līdzi viņas stāstiem porcelānā, mālā, akmens masā ir aizraujoši, jo tie ir vizuāli izteiksmīgi, asprātīgi un neordināri.

Eiropas Muzeju nakts ir starptautisks muzeju pasākums, kas kopš 2005. gada ik pavasari notiek daudzās Eiropas valstīs. Līdz ar tradicionālajām ekspozīcijām notiek arī dažādi īpaši pasākumi – radošās darbnīcas, koncerti, teātra uzvedumi. Pasākums tradicionāli norit no sestdienas vakara līdz svētdienas pirmajai rīta stundai.

Ieeja muzejos akcijas laikā ir bez maksas.

Lai popularizētu vieglo valodu Latvijā, kā arī akcentētu vieglās valodas plašās izmantošanas iespējas pieejamās informācijas nodrošināšanā un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, biedrība “Vieglās valodas aģentūra” jau otro gadu pēc kārtas izsludina maiju par vieglās valodas mēnesi Latvijā. Maijs izvēlēts tāpēc, ka 28. maijs ir Starptautiskā vieglās valodas diena.

Vieglās valodas mēnesī Vieglās valodas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku organizē dažādas aktivitātes, piemēram, vadīs vieglās valodas meistarklases un seminārus, viesosies dienas centros, pievērsīs uzmanību publiski pieejamai informācijai vieglajā valodā u. c.

Centrālā  aktivitāte šogad būs Vislatvijas vieglās valodas lasījums “Lasīt kopā viegli”, kas 16. maijā tiks organizēts Rīgas Centrālās bibliotēkas lasītavā (Brīvības ielā 49/53) un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā klātienē, taču aicinot tajā pašā dienā organizēt pašiem savus lasījumus dienas centros, ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs u. c. visā Latvijā.

Lasīšanai izvēlēts jaunākais vieglajā valodā adaptētais darbs – zviedru rakstnieka Jena Ahlboma stāsts “Jonotans no Kaiju kalna”. Stāsta teksts tiks izsūtīts visiem, kas vēlēsies iesaistīties kopējā lasījumā. Vieglās valodas aģentūra aicinās fiksēt lasījumu fotogrāfijās un publicēt attēlus sociālajos tīklos ar mirkļbirku #lasītkopāviegli. Dalībai kopējā lasījumā, lai saņemtu vieglās valodas tekstu lasīšanai, nepieciešams pieteikties, rakstot uz e-pastu: [email protected]. Tā kā stāstā par Jonotanu liela nozīme ir papīra lidmašīnai, lasījumu dalībnieki aicināti veidot un palaist gaisā papīra lidmašīnas.

Savukārt, lai veicinātu vieglās valodas oriģinālliteratūras izdošanu Latvijā, Vieglās valodas aģentūra kopā ar LU Latviešu valodas institūtu ir izsludinājusi vieglās valodas daiļliteratūras konkursu rakstniekiem.

Plašāku informāciju par konkursu var atrast aģentūras mājas lapā:  https://www.vieglavaloda.lv/lv/jaunumi

Rīgas pašvaldība 10. maijā aicina Rīgas nevalstiskās organizācijas uz forumu “Sabiedrības līdzdalība – mūsdienīgas pilsētas attīstības atslēga”. Forums notiks Rātsnamā no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00.

Forums tiek rīkots ar mērķi veicināt efektīvāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā un pilsētas attīstības veidošanā, kā arī attīstīt esošos un meklēt jaunus veidus jēgpilnai sabiedrības līdzdalībai. 

Forumā varēsiet gūt pārskatu par līdzdalības rīkiem Rīgas pašvaldībā. Pasākuma centrālajā daļā notiks paneļdiskusija par tēmu “Apkaimju biedrības – Rīgas attīstības dzinējspēks”, kurā Rīgas domes un Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji meklēs atbildes uz jautājumiem, kā Rīgā attīstījušās apkaimju biedrības un kādas ir to spējas aizstāvēt apkaimes intereses; kā respektēt iedzīvotāju vajadzības apkaimēs, kur šādu biedrību nav; vai apkaimju biedrības var aizstāt iedzīvotāju padomes un kā būtu stiprināmas apkaimju biedrības, lai tās kļūtu vēl spēcīgākas un spētu pilnvērtīgi pārstāvēt savas apkaimes intereses.

Foruma otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja diskutēt un kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāju, Rīgas domes komiteju un nozaru departamentu pārstāvjiem, apkaimju koordinatoriem un apkaimju biedrību pārstāvjiem meklēt risinājumus aktuāliem jautājumiem par līdzdalības instrumentu uzlabošanu Rīgas pašvaldībā, līdzdalības budžeta nākotni un apkaimju koordinatoru darba uzlabošanu, kā arī kopienu centru koncepciju.

Aicinām pieteikties dalībai forumā, aizpildot reģistrācijas anketu

Foruma programma skatāma Šeit

Forumu vadīs sabiedriskās politikas centra “Providus” direktore un vadošā pētniece labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos Iveta Kažoka.

Rīgas dome aicina topošo pirmklasnieku vecākus savlaicīgi pārliecināties, vai ir izpildījuši visus reģistrēšanās 1. klasei kritērijus, lai varētu pretendēt uz augstāku uzņemšanas prioritāti sev interesējošā Rīgas skolā un ir deklarējušies kopā ar bērnu  skolai piesaistītajā teritorijā.

Skolām būs jāievēro jauna kārtība, sākot 1. klašu komplektāciju 2024./2025. mācību gadam, ka to paredz Rīgas domē pieņemtie saistošie noteikumi. Jaunā kārtība paredz, ka prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstākā prioritāte attieksies arī uz bērniem – bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamatizglītības programmā.

Savukārt komplektējot 1. klases nākamajam 2023./2024. mācību gadam, skolas ņems vērā pašreizējo noteikto prioritāro secību, priekšroku dodot bērniem – bāreņiem un skolas pedagogu bērniem.

Lai vienkāršotu bērnu reģistrēšanu skolas 1. klases pretendentu rindā, saistošajos noteikumos izveidota pieteikuma forma bērna reģistrēšanai. Bērna vecāki varēs iesniegt pieteikumu par bērna, kurš ir sasniedzis piecu gadu vecumu, reģistrēšanu 1. klases pretendentu rindā, ierodoties skolā klātienē vai iesniegt pieteikumu elektroniski, parakstot to ar elektroniski drošu parakstu.

Vecākiem atgādinām, ka bērnu, kuri mācības 1. klasē plāno sākt 2023./2024. mācību gadā, reģistrēšana skolas 1. klases pretendentu rindā ir jāveic līdz šā gada 15. maijam, pēc līdzšinējās kārtības.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka no 2023. gada 1. septembra visās Rīgas skolu 1. klasēs mācības noritēs latviešu valodā.

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina ikvienu interesentu 2023. gada 9. maijā, Eiropas dienā, pievienoties Demokrātijas svētkiem AB dambī.

Svinības notiks visas dienas garumā, sākot no plkst. 10:00. Rīta cēlienu ievadot ar Demokrātijas rosmi un trenējot pilsoniskās prasmes, turpinot ar diskusijām par Eiropas Savienību un Latvijas iedzīvotāju iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, saulespuķu stādīšanu Ukrainas atbalstam, mielošanos Demokrātijas piknikā un iedvesmas stāstiem par iedzīvotāju iesaisti. Diena noslēgsies ar dalīšanos stāstos par līdzdalības veiksmēm un neveiksmēm un neformālu tīklošanos. 

“Demokrātija nav pašsaprotama, par to mēs ikviens ik dienu varam pārliecināties, vērojot procesus gan Latvijā, gan pasaulē. Tieši tāpēc Demokrātijas nedēļā aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju un pilsonisko aktīvistu – svinēsim mūsu demokrātiju kopā,”

rosina Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga

Demokrātijas svētki ir viens no Demokrātijas nedēļas pasākumiem. Pilsoniskā iniciatīva Demokrātijas nedēļa tika uzsākta 2020. gadā, atzīmējot Satversmes sapulces sanākšanas simtgadi un Neatkarības atjaunošanas trīsdesmitgadi. Simboliskais nosaukums “Demokrātijas nedēļa” tai piešķirts tādēļ, ka šī nedēļa sākas ar 1. maiju – Satversmes sapulces sasaukšanas un Darba svētku dienu –, kurai seko 4. maijs, Neatkarības atjaunošanas diena, kurā jau par tradīciju kļuvuši “Baltā galdauta svētki” un noslēdzas ar 9. maiju: Eiropas dienu. “Demokrātijas nedēļai” nav viena organizatora, tā ir atvērta pilsoniska iniciatīva, kurā iesaistīties aicināts ikviens – lai kopīgi svinētu, lepotos ar demokrātisku Latviju un aktīvi to stiprinātu.

Pasākums ir bez maksas, tajā dalība ar iepriekšēju pieteikšanos, aizpildot pieteikuma anketu, atzīmējot, uz kuriem pasākumiem plānots ierasties. Ar pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit.

“Demokrātijas svētkus” organizē Latvijas Pilsoniskā alianse, līdzorganizē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.