Izsludināts projektu konkurss sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadam

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadam.

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbību un stiprināt to kapacitāti.

Projekta pieteicējs var būt sociālā atbalsta nevalstiskā organizācija – biedrība vai nodibinājums, kas apvieno sociāli mazaizsargāto sociālo grupu pārstāvjus un/vai strādā ar šo mērķa grupu ar mērķi aizstāvēt šīs sociālās grupas pārstāvju intereses un vajadzības un, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji un projekta aktivitātes norisinās Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Projektu ietvaros atbalstāmas šādas aktivitātes:

  • nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšana;
  • kapacitātes stiprināšanas pasākumi – izglītojoši, informatīvi tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 2000 euro, bet nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15. maijs plkst. 14.00.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 50 000 euro.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā vai papīra formātā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikums jāiesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem!

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projektu pieteikumus, tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu konkursa nosacījumiem.

Informatīvie semināri notiks klātienē 25. aprīlī plkst. 14.00 NVO namā Ieriķu ielā 43a un 28. aprīlī plkst. 11.00 E. Smiļģa ielā 46, 315. telpā, Rīgā.

Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit vai rakstot uz e-pasta adresi dace.paegle@riga.lv līdz 24. aprīlim. Abu semināru saturs neatšķirsies, tāpēc lūdzam pieteikties uz vienu ērtāko datumu un vietu.

Papildu informāciju par projektu konkursu var saņemt, sazinoties ar Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju Daci Paegli pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

  • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn – Šeit
  • Projektu konkursa sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai nolikums – Šeit
  • Projekta pieteikums (1. pielikums) – Šeit
  • Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – Šeit
  • Apliecinājums (3. pielikums) – Šeit
  • Līguma paraugs (4. pielikums) – Šeit
  • Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – Šeit
  • Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – Šeit