Sniegā rakstīts RDJD

Pagājušā gada beigās ar Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības iniciatīvu tika dibināta pirmā un pašlaik vienīgā Rīgas apkaimes jauniešu dome. Rīgas Dārziņu jauniešu dome (RDJD) savus spēkus jau ir pierādījusi palīdzot apkaimei iegūt finansējumu nesen notikušajā Rīgas apkaimju attīstības projektu konkursā.

RDJD paši sevi dēvē par Dārziņu jauniešiem, kuru galvenais uzdevums ir ne tikai saliedēt vietējos iedzīvotājus, bet arī padarīt savu apkaimi komfortablu, glītu, drošu un pieejamu ikvienam.

Doma par RDJD radās Elīnai Krēmerei, kura arī pati sāka pulcēt jauniešus jau oktobrī. “Pati Dārziņos dzīvoju vairāk nekā 10 gadus. Man nebija ne jausmas, cik šeit ir aktīvi un darboties griboši jaunieši! Sākumā apvienojāmies tikai lai iegūtu balsis apkaimju attīstības projektu konkursā, taču pēc triumfa esam pārliecināti, ka varam sasniegt vēl vairāk. Vēlamies atdzīvināt šo skaisto apkaimi un par to arī pastāstīt citiem!” ar sajūsmu stāsta RDJD vadītāja.

Dārziņu jaunieši pašlaik ir ļoti lepni ar paveikto, un jau kaļ plānus turpmākajām aktivitātēm, piemēram, sporta nodarbībām, interešu pulciņiem, dažādiem konkursiem. Lai gan pašlaik pulcēšanās nav atļauta, diskusijas un plānošana notiek attālināti, savukārt informācijas nodošana – ar sociālo tīklu palīdzību. Pie pirmās izdevības RDJD organizēs atvērto sapulci, kurā varēs piedalīties katrs interesents, kā arī tie jaunieši, kuriem vēl līdz šim nav sanācis iesaistīties aktivitātēs.

2019.gada 10. augustā no pl. 10.00 līdz pl. 16.00 Rīgas apkaimē Dārziņi notiks Dārziņu sporta svētki, kurus rīko Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība sadarbībā ar Rīgas domi un Austrumu izpilddirekciju.

Sporta svētki Dārziņu apkaimē tiek rīkoti jau otro gadu. Šādā formātā tie kļuva iespējami pēc tam, kad 2018.gadā Rīgas dome sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību un Austrumu izpilddirekciju ierīkoja Dārziņu apkaimē jaunu sporta laukumu, kas tagad tiek aktīvi apmeklēts. Sākot no maija jau otro gadu katru trešdienu notiek basketbola treniņi, kuros piedalās apkaimes puiši. Basketbola treniņus pēc brīvprātības principa organizē Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, tos vada bijusī ilggadējā basketboliste Maija Stefane.

Dārziņu apkaimē rīkoto sporta svētku mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju sporta aktivitātes, iesaistot pēc iespējas vairāk ģimeņu ar bērniem, kā arī vietējos jauniešus un pieaugušos. Tādejādi apkaimē tiek popularizēts ne tikai veselīgs dzīves veids, bet tiek arī veidota Dārziņu apkaimes identitāte, kā arī veicināta iedzīvotāju piederības sajūta savai apkaimei.

Sporta svētku dienas pirmajā daļā notiks fotoorientēšanās pasākumi ģimenēm ar bērniem ar mērķi sportiski pavadīt brīvdienu, labāk iepazīt savu apkaimi un iepazīties ar apkaimes iedzīvotājiem.

Pl. 12.30 tiks atklāts basketbola turnīrs starp Rīgas domes, Salaspils un Dārziņu vīru basketbola komandām. Jau otro gadu pēc kārtas tiks izspēlēts Kārļa Strēļa ceļojošais kauss.

Rīgas domes organizētās kampaņas “Veselīgs rīdzinieks” ietvaros pasākuma laikā varēs veikt bezmaksas holesterīna un glikozes eksprestestus.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Dārzinu ainava

11.aprīlī 18.30 Rīgas 72.vidusskolas, Ikšķiles ielā 6, telpās Dārziņu apkaimes iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Oļegu Burovu, nozaru departamentu un citu Rīgas domes izpildinstitūciju vadītājiem un atbildīgajiem darbiniekiem.

2017.gadā Rīgas domē tika apstiprināts Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības Tematiskais plānojums, kas atspoguļoja apkaimes iedzīvotāju un Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā. Tematiskā plānojuma ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija. Būtisku ieguldījumu Tematiskā plānojuma izstrādāšanā un iedzīvotāju viedokļu apzināšanā deva Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, kas ir viena no aktīvākajām iedzīvotāju biedrībām Rīgas Latgales priekšpilsētā.

2018.gadā tika apzinātas iespējas un saņemtas atbildes par vairāku, apkaimes infrastruktūras tālākai attīstībai būtisku jautājumu īstenošanas gaitu un ieplānotajiem darbiem, par kuriem nozaru departamentu atbildīgie darbinieki pastāstīs tikšanās reizē, kā arī uzklausīs iedzīvotāju viedokļus un priekšlikumus.

Aicinām Dārziņu apkaimes iedzīvotājus un interesentus 2017.gada 2.februārī plkst. 18.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, piedalīties Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrādes sanāksmē, kuras laikā iedzīvotājiem būs iespēja detalizētāk iepazīties ar tematiskā plānojuma risinājumiem, kā arī rast atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem.

Sanāksmei būs iespējams sekot līdzi tiešraidē no Rīgas domes Sēžu zāles, kas būs pieejama Rīgas Pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv.

Līdz tam aicinām visus Dārziņu apkaimes iedzīvotājus Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājas lapā www.rigasaustrumi.lv ievietotajā aptaujā paust viedokli par vēlmi pieslēgties plānotai centralizētai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai.

Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrādes sanāksme tiek organizēta sabiedrības iepazīstināšanas ar tematiskā plānojuma izstrādātajiem risinājumiem ietvaros, kas norisinās no 2017.gada 16.janvāra līdz 16.februārim. Ar tematiskā plānojuma projekta materiālu elektronisko versiju iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā http://www.rdpad.lv/uzsakta-sabiedribas-iepazistinasana-ar-darzinu-apkaimes-publiskas-infrastrukturas-attistibas-tematisko-planojumu/ .

No 2017.gada 16.janvāra līdz 16.februārim Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrādes ietvaros tiek organizēta sabiedrības iepazīstināšana tematiskā plānojuma izstrādātajiem risinājumiem.

Ar Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta materiāliem būs iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas Sabiedrības līdzdalības sadaļā: http://www.rdpad.lv/jaunumi/sabiedribas-lidzdaliba/.

Tematiskā plānojuma vizuālie materiāli būs apskatāmi arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 un Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, kā arī Dārziņu apkaimē – Jāņogu un Taisnās ielas krustojumā. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas telpās būs iespēja iepazīties ar Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta sējumu pilnā apjomā.

Sabiedrības iepazīstināšanas ietvaros 2017.gada 2.februārī plkst. 18.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, paredzēta sanāksme, kuras laikā iedzīvotājiem būs iespēja uzklausīt tematiskā plānojuma izstrādātāju sagatavoto prezentāciju un detalizētāk iepazīties ar tematiskā plānojuma risinājumiem, kā arī rast atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem.

Līdz tam aicinām visus Dārziņu apkaimes iedzīvotājus Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājas lapā www.rigasaustrumi.lv ievietotajā aptaujā paust viedokli par vēlmi pieslēgties plānotai centralizētai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai.

Papildu informācijai:

Tematiskais plānojums ir izstrādāts saskaņā ar Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1459 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Tematiskā plānojuma risinājumi sagatavoti sadarbībā ar dažādu nozaru institūciju pārstāvjiem un aktīvu apkaimes iedzīvotāju līdzdalību. Tematiskā plānojuma mērķis ir izvērtēt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu un sniegt priekšlikumus to attīstībai, tā radot iespēju Dārziņu apkaimes sociāli-ekonomiski un telpiski līdzsvarotai attīstībai nākotnē.

Tematiskā plānojuma pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs – SIA „METRUM”, izstrādes ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrādes ietvaros aicina Dārziņu apkaimes iedzīvotājus paust viedokli par vēlmi pieslēgties plānotai centralizētai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai. Savu viedokli lūdzam iesniegt, atbildot uz Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājas lapā www.rigasaustrumi.lv publicēto aptaujas jautājumu.

Šobrīd ir noslēgusies Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrāde. Sabiedrības iepazīstināšana ar plānojuma projektu plānota no 2017.gada 16.janvāra līdz 16.februārim. Tās ietvaros 2.februārī plkst. 18.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē paredzēta sanāksme, kuras ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja detalizētāk iepazīties ar tematiskā plānojuma risinājumiem un rast atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem, kā arī uzzināt informāciju par aptaujas starprezultātiem un iespējamiem attīstības scenārijiem. Ar tematisko plānojumu iedzīvotāji varēs iepazīties elektroniski Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv.

Papildu informācijai:

Tematiskais plānojums ir izstrādāts saskaņā ar Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1459 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Tematiskā plānojuma risinājumi sagatavoti sadarbībā ar dažādu nozaru institūciju pārstāvjiem un aktīvu apkaimes iedzīvotāju līdzdalību. Tematiskā plānojuma mērķis ir izvērtēt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu un sniegt priekšlikumus to attīstībai, tā radot iespēju Dārziņu apkaimes sociāli-ekonomiski un telpiski līdzsvarotai attīstībai nākotnē.

Tematiskā plānojuma pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs – SIA „METRUM”, izstrādes ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija.