Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments aicina aktīvos iedzīvotājus un NVO pārstāvjus piedalīties diskusijās “Līdzdalība ir māksla”, kas norisināsies 2019. gada 4. decembrī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja konferenču  zālē no plkst. 15.00.

2019. gadā Rīgas pilsēta uzsāka līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu, ar mērķī veicināt iedzīvotāju lielāku iesaisti savu apkaimju attīstībā. Līdzdalīgās budžetēšanas ideja ir Rīgas Apkaimju alianses iniciatīva, kuru pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora Jura Radzeviča atbalsta realizē Rīgas dome. Pilotprojekta pirmais konkurss ir norisinājies un 6 projekti ir izvirzīti īstenošanai Brasas, Āgenskalna, Ķengaraga, Dārziņu, Buļļu un Jaunciema apkaimēs. Kāda ir iegūtā pieredze, attīstības iespējas un pilotprojekta nākotne.

Savukārt jau kopš 2015. gada dažādām Rīgas juridiskām personām ir iespēja pieteikties apkaimju iniciatīvām iedzīvotāju līdzdalības  un piederības veicināšanai. Konkurss sniedz atbalstu projektiem ar mērķi iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas apkaimes  uzlabošanā un attīstībā. Kādas ir īstenotās aktivitātes un vai ir iespēja uzlabot un attīstīt konkursa norisi un ietvaru.

Šie un dažādi citi jautājumi tiks apskatīti pasākuma “Līdzdalība ir māksla” ietvaros. Aicinām aktīvos Rīgas iedzīvotājus un NVO pārstāvjus piedalīties diskusijās un izmantot iespēju iesaistīties līdzdalības formu attīstīšanā un pilnveidošanā.

Aicinām pieteikt dalību pasākumā, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/x4Q4g3n5rNRZyWcCA

Pasākuma laikā Rīgas nevalstiskās organizācijas var pievienoties Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Ja organizācija vēl nav parakstījusi memorandu un vēlas to parakstīt, tad līdz 2.decembrim plkst. 17.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) jāiesniedz šādu dokumentu oriģināli: iesniegums par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu, pilnvara, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā.

Papildu informāciju par memorandu un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā https://integracija.riga.lv/

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2019. gada 3. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.11.2019. līdz 29.02.2020.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus, kurus atradīsiet šeit.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 23. septembrim plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu
[email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija pieejama https://integracija.riga.lv/lv/integracija/finansesanas-konkursi?target=102 vai pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa komisija izvērtējusi visus konkursam iesniegtos pieteikumus, un no 19. augusta tie būs pieejami iedzīvotājiem balsošanai.

Balsošanas vietne ar pilnu projektu aprakstu iedzīvotājiem būs pieejama mājaslapā: www.balso.riga.lv. Balsojums tiks veikts viena kalendārā mēneša ietvaros līdz šā gada 19. septembrim (ieskaitot).

Atbilstoši konkursa nolikumam, pēc iedzīvotāju balsojuma beigām konkursa vērtēšanas komisija lems par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu tiem projektiem, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu.

Par konkursa vērtēšanas komisijas sēdes laiku tiks paziņots atsevišķi, kad iedzīvotāju balsojums būs noslēdzies.

Iedzīvotājiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, būs iespēja nobalsot ar vienu „par” balsi par kādu no iesniegtajiem projektiem. Elektroniski par savu izvēlēto projektu varēs balsot mājaslapā: www.balsot.riga.lv, autorizējoties caur vietni: www.latvija.lv. Savukārt, lai nobalsotu klātienē, būs jādodas uz kādu no pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālajām atrašanās vietām – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 vai Dzirciema ielā 28. Lai nobalsotu klātienē, līdzi būs jāņem pase vai ID karte.

Konkurss izsludināts, lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas identitāti, atpazīstamību un sekmētu to revitalizāciju, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinātu apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā. Ar izsludinātā konkursa starpniecību Rīgas pašvaldība piešķirs finansējumu projektiem, kuru realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Izsludinātā konkursa nolikums paredz, ka viena apkaimju attīstības projekta realizācijai var piešķirt finansējumu līdz simts tūkstošiem eiro. Kopumā pašvaldība šiem mērķiem 2019. gada budžetā ir paredzējusi finansējumu pusmiljona eiro apmērā. Konkursam projektus varēja pieteikt gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, gan arī nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

Pavisam kopā konkursam tika iesniegti 34 pieteikumi, no kuriem 14 tika akceptēti balsošanai, bet 20 noraidīti. Visu akceptēto projektu realizācijas kopsumma ir aptuveni 771 tūkstotis eiro.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  otro uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2019.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.


2019. gada 2. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.07.2019. līdz 31.10.2019.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus.

Ar projekta dokumentāciju (nolikums, pieteikums, u.c.) un detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību variet iepazīties šeit: https://integracija.riga.lv/lv/integracija?target=news_item&news_item=izsludina-projektu-konkursa-apkaimju-iniciativas-lidzdalibas-un-piederibas-veicinasanai-otro-uzsaukumu-2697

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 5. jūnijam plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

21. maijā plkst. 16.00. K. Valdemāra ielā 5, 214. telpā (Kongresa nama ēkā), tiks rīkots informatīvais seminārs par konkursa mērķi, atbalstāmajām aktivitātēm un pieteikumu sagatavošanu.

Aicinām pieteikties semināram, aizpildot anketu šeit https://docs.google.com/forms/d/1rjxBma6Og2mddTfrX2dXW5ZWAtVK00hS7NkQEtos2Kc/prefill

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

British Council pārstāvniecība Latvijā organizē piecu dienu mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, ko vadīs starptautisks eksperts no Lielbritānijas.

Mācības sniegs dalībniekiem zināšanas, prasmes un motivāciju nākotnē realizēt vietējā mēroga aktivitātes un projektus, kas veicinās pozitīvas pārmaiņas kopienās.

Ikviens, kurš grib ko mainīt savā kopienā, organizācijā vai dzīves vietā, kuram ir motivācija to darīt, bet pietrūkst iedrošinājuma, zināšanu vai prasmju, var pieteikties mācībām, aizpildot anketu līdz 2019. gada 3. maijam.

Mācības notiks Rīgā no 14. līdz 18. maijam projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros. Darba valoda – angļu.

Uzturēšanās (naktsmītnes) un ēdināšana tiks nodrošināta, dalībniekiem būs jāsedz transporta izmaksas uz/no apmācību vietas.

Saziņai:
Kristine Leontjeva

Projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja

M +371 29346386 | [email protected]

Baltijas valstu galvaspilsētu apkaimju aktīvisti satiekas Viļņā

Baltijas valstu galvaspilsētu apkaimju aktīvisti satiekas Viļņā

Norisinājies jau otrais The Baltic Meetup forums

Šī gada 20. un 21. martā Rīgas Apkaimju alianses valdes locekļi un apkaimju biedrību pārstāvji, kā arī biedrības Free Riga pārstāvis piedalījās Co-urbanism 2019 un vienlaikus “The Baltic Meetup” otrajā forumā. Tikšanos šogad organizēja Lietuvas puse – Laimikis.lt, kas nodarbojas ar pilsētvides spēļu un pētījumu organizāciju, pulcinot kopā Tallinas, Viļņas un arī Rīgas kopienu pārstāvjus.

“The Baltic Meetup – Baltijas valstu apkaimju aktīvistu tikšanās un pieredzes apmaiņas ideja radās Rīgā, kur 2018. gadā notika pirmais šāds forums. Mums ir patiess prieks, ka foruma idejai ir turpinājums, un tas notiks arī 2020. gadā jau Igaunijā, Tallinā”, saka Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

Pasākuma pirmajā dienā, 20. martā tā dalībnieki piedalījās Starptautiskās Laimes dienas svinībās Kauņā, kurā iepazinās ar kopienu plānošanas rīkiem un svētku dienai pieskaņotajiem publiskajiem pasākumiem. Kauņa Laimes dienas svētkus rīkoja jau otro gadu pēc kārtas, sadarbībā ar NVO izveidojot pilsētā 130 notikumu vietas – sākot no nelielas foto izstādes poliklīnikas telpās, līdz iekškvartāla mākslas pagalmam. Kauņa 2022. gadā kļūs par Eiropas Kultūras galvaspilsētu, tāpēc Laimes dienas svinības ir viens no ģenerālmēģinājumiem iesaistīt pilsētas iedzīvotājus kultūras dzīves procesos. Šim mērķim notiek aktīva sadarbība starp Kultūras galvaspilsētas galveno biroju un apkaimju aktīvistiem, kuriem tiek deleģēta vēstnešu loma (Fluxus Labas!).

Pasākuma otrajā dienā, 21. martā vienā no Viļņas apkaimēm izveidotā kafejnīcā Viļņā notika praktiskais forums, kurā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dalījās ar savu kopienu pieredzi, kas saistīta ar kopienu attīstību saistītām iniciatīvām.

Piemēram, Brasas apkaimes pārstāve Inese Auziņa dalījās ar savu pieredzi par kopienas veidotu brīvdabas izrādi “Brasa. Pumpurs. Spēks.”, kur A. Pumpura eposs “Lāčplēsis” izspēlēts dažādās Brasas apkaimes vietās, pievēršot tām sabiedrības uzmanību. Jāzeps Bikše no Free Riga stāstīja par pilsētā neizmantotu un pamestu ēku pagaidu apdzīvošanas kustību, kas ir aktuāls jautājums ikvienā lielpilsētā. Savukārt Kaspars Spunde no Čiekurkalna attīstības biedrības – par savas apkaimes kopienas realizētajām iniciatīvām un paša izaugsmi no ierindas apkaimes iedzīvotāja līdz biedrības izveidotājam un vadītājam.

Tallinas aktīvisti stāstīja par lielmēroga dzīvojamās apkaimes Lasnamee, kas pēc sava apbūves tipa salīdzināms ar Purvciemu, iedzīvotāju aktivizēšanu, izmantojot kopienas dārza ideju, un projektu, kurā sociālo mājokļu attīstītājs sadarbojas ar pilsētvides aktīvistiem, algojot tos apkaimes mikroklimata uzlabošanas jautājumu izpētei un darbam.

Pasākuma saimnieki – viena no Viļņas apkaimes kopienām – “Miesto laboratorija” dalījās ar savu pieredzi kopienas kafejnīcas izveidē un eksperimentālā iekštelpu dārza uzturēšanā. Arī Kauņas aktīvistu prezentācijā tika apskatīts kopienas dārza jautājums. Te dārzs veidots uz kādreizējā militārā poligona zemes, kuram tagad rasts jauns un kopienu vienojošs pielietojums.

The Baltic meetup

The Baltic meetup

The Baltic meetup

The Baltic meetup

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  pirmo uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2019.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2019. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 11.03.2019. līdz 30.06.2019.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot jauno konkursa nolikumu un pielikumus.

 Ar projekta dokumentāciju (nolikums, pieteikums, u.c.) un detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību variet iepazīties šeit: http://integracija.riga.lv/lv/integracija/finansesanas-konkursi?target=70

Tuvākajā laikā RDIKSD publicēs informāciju par informatīvo semināru pieteikumu sagatavošanai.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected]

Š.g. 11. septembrī Rīgas Apkaimju aliansei oficiāli pievienojās vēl divas šogad dibinātas biedrības – Āgenskalna apkaimes biedrība un Purvciema apkaimes biedrība. Līdz ar šiem diviem jaunpienācējiem Rīgas Apkaimju aliansē ietilpstošo biedrību skaits pieaudzis līdz divpadsmit.

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Aliansi 2018. gada sākumā dibināja desmit aktīvākās Rīgas apkaimju biedrības.

“Organizācija, kurā šobrīd apvienojušās divpadsmit Rīgas apkaimju biedrības un kuras jau šobrīd pārstāv vairāk kā 200 000 Rīgas iedzīvotāju intereses, ir nopietns spēks, ar kuru nevar nerēķināties. Tāpēc mēs, apkaimju eksperti, sevi redzam kā Rīgas pašvaldības stratēģisko partneri ilgtspējīgas un efektīvas pilsētas plānošanā”, teic Rīgas Apkaimju alianses (RAA) valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

No 58 Rīgas apkaimēm šobrīd deviņpadsimt apkaimēs ir izveidojušās apkaimju biedrības. Taču ir droši prognozējams, ka apkaimju kustība turpinās augt un attīstīties. 2017. gadā vien Rīgā dibinātas četras jaunas apkaimju biedrības, šogad divas, un, cik zināms, tapšanas procesā ir vēl vismaz divas biedrības. RAA ir uzņēmusies sekmēt jaunu apkaimes biedrību rašanos, konsultējot un sniedzot praktisku palīdzību pilsoniski aktīvajiem apkaimju entuziastiem.

Dalība apkaimju biedrības vienojošā organizācija – RAA – ļauj stiprināt katras atsevišķi ņemtās biedrības kapacitāti, veidojot vienotu un spēcīgu komunikāciju ar valsts un pašvaldības iestādēm savu interešu un ideju aizstāvībā. Tā, piemēram, šobrīd RAA dienas kārtībā ir virzīt līdzdalības budžetēšanas (participatory budgeting) sistēmas ieviešanu Rīgā, kas ļautu rīdziniekiem lemt par noteiktas daļas no savas pilsētas budžeta izlietojumu. Līdzdalības budžetēšana jau vairākus gadus sekmīgi darbojas daudzās citās Eiropas valstīs, t.sk., arī Lietuvā un Igaunijā.

RAA aicina visus interesentus, kuri vēlas dibināt apkaimju biedrības, vērsties pēc konsultācijas, rakstot epastu uz [email protected] vai zvanot pa tālruni 26446757. Organizācija ir atvērta arī jaunu alianses biedru uzņemšanai, par kuru var kļūt ikviena Rīgas apkaimes biedrība.

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Rīgas Apkaimju aliansi 2018. gada sākumā nodibināja desmit Rīgas apkaimju biedrības. Šobrīd aliansē ietilpst 12 biedrības: Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, Āgenskalna Apkaimes biedrība, biedrība “Berģinieki”, biedrība “Brasa”, biedrība “Kundziņsala”, Čiekurkalna attīstības biedrība, Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Purvciema Apkaimes biedrība, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Teikas apkaimes biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.

Noslēgusies aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem. Pētījumā galvenokārt analizēta rīdzinieku attieksme kontekstā ar Rīgas attīstības programmā definētajiem ilgtermiņa mērķiem un līdz 2020.gadam sasniedzamajiem rādītājiem.

Šogad iedzīvotājiem aptaujas ietvaros tika lūgts nosaukt dzīvošanai pievilcīgākās apkaimes. Aptaujas rezultāti parādīja, ka par vispievilcīgāko iedzīvotāji atzinuši Mežaparku (27,9%), tad seko Centra apkaime (19,6%), Imanta (16,7%) un Purvciems (16,1%). Savukārt starp dzīvošanai nepiemērotākajām iedzīvotāji visbiežāk minējuši Bolderāju (34%), Maskavas forštati (34%) un Ķengaragu (18%).

Aptaujas ietvaros rīdziniekiem tika lūgts nosaukt arī trīs lietas, kas būtu pirmām kārtām jāuzlabo viņu apkaimē. 36% aptaujāto respondentu minējuši vajadzību tomēr papildu uzlabot satiksmes infrastruktūru, 23% norādījuši uz vajadzību veikt pilsētas labiekārtošanu (tai skaitā daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošanu, graustu, māju remontu un bērnu laukumu ierīkošanu), 17% minējuši vides jautājumu papildu risināšanu (visbiežāk nosaucot parku un zaļās zonas nepietiekamību).

Lūdzot nosaukt trīs lietas, kas uzlabojušās Rīgā pēdējā gada laikā, 31% respondentu minējuši satiksmes infrastruktūras uzlabošanos (tiek remontētas ielas, uzlabojusies sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte un gājējiem domātā infrastruktūra), 23% norādījuši, ka tā ir pilsētas labiekārtošana (tai skaitā bērnu laukumu ierīkošanu, atpūtas vietu iekārtošanu un graustu, māju remontu), kā trešo lietu -17% respondentu minējuši vides jautājumu veiksmīgu risināšanu (parki, zaļās zonas, kā arī tīrība un sakoptība pilsētā).

Kopumā vispozitīvāk no iedzīvotāju puses tiek vērtēti tādi pašvaldības darba aspekti kā kultūras pasākumu pieejamība un to norise Rīgā (89%), dabas vides daudzums un kvalitāte pilsētā (86%), sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība (86%) un citi. 2018.gadā (salīdzinot ar iepriekšējo, 2016.gadā veikto aptauju) paaugstinājies iedzīvotāju vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos pieaugušajiem (+7%) un iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus (+7%), kā arī par iespējām pārvietoties ar velosipēdu Rīgas pilsētā (+6%); sportošanas un aktīvās atpūtas iespējām apkaimē (+7%); mājokļu kvalitāti Rīgā (+6%); mājokļu piedāvājumu Rīgā (+5%); iespējām iegūt jaunas zināšanas, papildināt savas prasmes/ kompetences (+4%); iespējām saņemt informāciju par pašvaldības darbu (+4%) un iespēju piedalīties pilsētas attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanā, izteikt viedokli (+4%).

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par tendencēm mājokļa un ikdienas pārvietošanās jomā, kas joprojām izraisa plašas diskusijas, aptaujā tika iekļauti jauni jautājumi. Vaicājot par mājokļa  jautājumu, vairums jeb 74% respondenti atzīmēja, ka  pašlaik dzīvo savā vai savas ģimenes īpašumā. Savukārt jautājot par viedokli vai labāk īrēt vai pirkt nekustamo īpašumu, lai nodrošinātu sevi ar mājokli, vairums jeb 78,2% veica izvēli par labu īpašuma iegādei, nevis īrei.

Tāpat aptaujā tika uzdoti jautājumi, lai noskaidrotu iemeslus, kas mudinātu iedzīvotājus automašīnas vietā vairāk izmantot sabiedrisko transportu, kā populārākie iemesli ieraduma maiņai būtu: lētākas biļetes (38,8%), sabiedriskā transporta kustības ātrums, jeb iespēja nokļūt galamērķī ātrāk nekā ar automašīnu (21,6%), sabiedriskā transporta kursēšanas biežums (13,8%), ērtāki transporta savienojumi (12,6%).

Papildu informācija:

Rīgas iedzīvotāju aptauju organizēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Tā norisinājās 2018.gada aprīlī un maijā. Aptauju, kurā tika aptaujāti 2163 respondenti realizēja pētījumu centrs SIA “SKDS”.

Ar aptaujas pilno versiju iespējams iepazīties Stratēģijas uzraudzības sistēmas mājaslapā www.sus.lv sadaļā “Pētījumi”.

Š.g. 23. maijā Rīgas Apkaimju alianse (RAA), kura apvieno 10 aktīvākās Rīgas apkaimju biedrības, bija aicinājusi medijus un citus interesentus uz savu pirmo preses brīfingu, kura laikā alianses valdes locekļi – Alija Turlaja, Kaspars Spunde, Igors Roms un Māris Jansons iepazīstināja auditoriju ar organizācijas mērķiem un uzdevumiem, kā arī atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.

Kopumā vērojama situācija, ka pilsoniskā sabiedrība Rīgā pēdējos gados ir būtiski augusi. Rīdzinieki arvien vairāk pieskata un seko līdzi pilsētā notiekošajiem procesiem un meklē atbildes uz jautājumiem, kas tieši skar dzīves kvalitāti pilsētā. Šo līdzdalības procesu lielā mērā stimulē un nodrošina aktīvas iedzīvotāju kopienas apkaimēs, kuras ikdienā nodarbojoties ar savas apkaimes dažādu sadzīvisku, visbiežāk infrastruktūras, drošības, mobilitātes, dažādu pakalpojumu pieejamības jautājumu risināšanu, rīko saliedējošus pasākumus, kā arī veic iedzīvotāju pilsonisku aktivizēšanu.

Par galveno tēzi RAA valdes priekšsēdētāja A.Turlaja izvirzīja redzējumu par aliansi kā Rīgas domes stratēģisko partneri: “Uzskatām, ka Rīgas apkaimju biedrības kā apkaimju vajadzību vislabākie pārzinātāji un vietējās kopienas līderi ir līdz šim par maz novērtēts, bet būtisks Rīgas pašvaldības stratēģiskais partneris, kas ļauj pilsētu plānot efektīvi un ilgtspējīgi. Šis ir lielisks resurss jebkurai gudrai pilsētas pārvaldei, lai nodrošinātu pilsētas attīstību un veidot tādu pilsētu, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot un uzņēmēji darboties!”.

Ikviena apkaimes biedrība ir tuvāk stāvoša iedzīvotājiem nekā jebkura cita pašvaldības vai valsts struktūra. Tāpēc var droši uzskatīt, ka caur apkaimju biedrībām var tikt realizēts tiešajai demokrātijai pietuvināts pilsētas pārvaldes modelis, kur iedzīvotāji aktīvi un regulāri piedalās savas pilsētas veidošanā un attīstībā. RAA uzskata, ka tieši šādi jāattīstās pilsoniskai sabiedrībai, nevis tikai reizi četros gados jāpiedalās (ja vispār) pašvaldības vēlēšanās. Turklāt pašreiz esošais līdzdalības formāts, kas tiek izmantots pilsētas plānošanā, t.s., sabiedriskās apspriešanas, nav uzskatāmas par sabiedrības līdzdalību. Pēc būtības tā ir vien sabiedrības informēšana, bet ne iesaiste.

Kā vienu no primārajiem uzdevumiem RAA uzskata nepieciešamību stiprināt apkaimju biedrību kapacitāti, lai tās varētu vēl produktīvāk un kvalitatīvāk (bez aktīvistu izdegšanas) darboties kā komunikators starp iedzīvotājiem un pašvaldību, pildot partnera lomu. “Mēs aicināsim pašvaldību domāt, un esam gatavi kopā atrast labāko veidu, kā atbalstīt, ta­­jā skaitā arī finansiāli, kopienu darbu Rīgā”, teic A. Turlaja.

Vienlaikus ir jāpanāk procesa vienkāršošana, saskaņojot iedzīvotāju un kopienu iniciatīvas. Apkaimju biedrības īsteno projektus, kas ir 100% vērsti uz iedzīvotāju labumu, taču bieži vien prasa pārāk daudz administratīvo resursu. Tāpēc RAA rosina, ka Rīgas pašvaldībā jābūt vienai saziņas personai, kura ciešā sadarbībā ar apkaimēm koordinē iniciatīvu projektus un veic saskaņošanas procedūras starp departamentiem, patstāvīgi apstrādā informāciju un nodod to tālāk, panākot vajadzīgo rezultātu. Tas prasītu pilnībā mainīt sadarbības kultūru starp Rīgas domes departamentiem, kā arī lauzt esošo neefektīvo informācijas apmaiņas un saskaņošanas sistēmu, kuras dēļ daudzi iedzīvotāji nespēj īstenot iniciatīvas, jo pietrūkst zināšanas un laika, kā arī rodas dažādi šķēršļi, ar kuriem tie nav bijuši gatavi saskarties.

RAA iestājas par lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu Rīgas pilsētas pašvaldībā un vēlas deleģēt apkaimju līderus dažādās Rīgas domes konsultatīvajās padomēs, darba grupās. Ir jāpanāk vienošanās ar pašvaldību par iedzīvotāju pārstāvniecību pie lēmumu pieņemšanas – tas nozīmē, ka apkaimju ekspertu viedoklis ir obligāti ņemams vērā pirms jebkuras nozīmīgas ieceres pilsētā, turklāt tās pirmsprojekta stadijā.

Daļa no pašvaldības budžeta ir jānovirza biedrību un iedzīvotāju lemšanai par tā izlietojumu: pirms ikgadējā pilsētas budžeta veidošanas procesa, katrai Rīgas izpilddirekcijai būtu jāaicina apkaimju biedrības sniegt savus priekšlikumus attiecībā uz prioritāri nepieciešamajiem uzlabojumiem savā apkaimē. Veidi un instrumenti, kādā veidā nodokļu maksātāju nauda tiek ieguldīta apkaimēs, ir dažādi. Viens no jau izskanējušajiem variantiem ir rēķināt pēc katras apkaimes nomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apjoma, un noteiktu daļu novirzīt projektiem attiecīgajās apkaimēs.

Tāpat viens no RAA uzdevumiem būtu jaunā līmenī attīstīt sadarbību ar Latvijas mācībspēkiem dažādu pētījumu veikšanai par apkaimju dzīves kvalitāti, vidi, ekonomiku un citiem jautājumiem. Bieži vien pietrūkst elementāra statistika un arī padziļināti pētījumi, kas varētu palīdzēt veidot argumentācijas bāzi vai atrast labākos risinājumus dažādām ar pilsētvides tēmām saistītos projektos.

Savā turpmākajā darbībā RAA visiem iespējamiem veidiem centīsies sekmēt jaunu Rīgas apkaimju biedrību veidošanos, it sevišķi tādās lielapdzīvotās apkaimēs kā Pļavnieki, Purvciems, Imanta, Zolitūte un Ziepniekkalns.  Tādēļ vairākas reizes gadā tiks organizēti atvērtie pasākumi, kuros satikties aktīvistiem un apmainīties ar pieredzi. RAA aicina visus interesentus, kuri vēlas dibināt apkaimju biedrības, droši vērsties pēc palīdzības un konsultācijas, rakstot epastu uz [email protected] vai zvanot pa tālruni 26446757. Organizācija ir atvērta arī jaunu alianses biedru uzņemšanai, par kuru var kļūt ikviena Rīgas apkaimes biedrība.

 

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura dibināta ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Rīgas Apkaimju aliansi 2018. gada sākumā nodibināja desmit Rīgas apkaimju biedrības: Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, biedrība “Berģinieki”, biedrība “Brasa”, biedrība “Kundziņsala”, Čiekurkalna attīstības biedrība, Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Teikas apkaimes biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.