Paziņojums par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

03.07.2024. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-24-3763-lē “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 16.07.2024. līdz 07.08.2024.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.07.2024. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā: https://www.facebook.com/RigaAttistas.

  • Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 25.07.2024. plkst. 12.00, aizpildot anketu.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa un blakus esošās teritorijas optimālai attīstībai Ķīpsalā atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Viens no RTU ilgtermiņa stratēģiskiem uzdevumiem ir vienotas RTU studentu pilsētiņas izveide Ķīpsalā un tās tiešā tuvumā, reprezentējot šo kompleksu kā būtisku Rīgas pilsētvides zīmola sastāvdaļu un izveidojot Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru. Studentu pilsētiņā paredzēts koncentrēt fakultātes, zinātniskos institūtus, bibliotēku, kā arī dienesta viesnīcas, sporta un atpūtas infrastruktūru.

Lai sasniegtu RTU stratēģijā noteiktos mērķus, lokālplānojums paredz veikt grozījumus spēkā esošajā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā, precizējot teritorijā atļautās izmantošanas, nosakot apbūves parametru izmaiņas un prasības jaunās apbūves un publiskās ārtelpas veidošanai.

  • Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Real Invest”.
  • Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
  • klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67012945.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 07.08.2024. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
  • nosūtot uz e-pastu pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 07.08.2024.) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas punktos Brīvības ielā 49/53, Rātslaukumā 1, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Rīgā. Informācija par Klientu apkalpošanas nodaļas punktu darba laikiem pieejama ŠEIT.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67012945.