RĪGAS MEŽI un Rīgas Tehniskā universitāte sadarbosies pētniecībā un izglītībā

Lai sekmētu inovāciju radīšanu, ieviešanu un pārnesi, kā arī izglītības procesa pilnveidi un tā sasaisti ar darba vidi, 2023.gada 14.martā parakstīts sadarbības memorands un līgums starp SIA “Rīgas meži” un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Dokumentus parakstīja “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra un RTU rektors, akadēmiķis, Dr.habil.sc.ing., profesors Leonīds Ribickis.

Tādējādi likts pamats, lai sasniegtu abām organizācijām būtiskus mērķus, kas saistīti gan ar ilgtspējīgu, efektīvu un videi draudzīgu urbāno teritoriju apsaimniekošanu, gan izglītības procesu, pētniecību un tās rezultātu praktisku izmantošanu. Īpaši nozīmīgi, ka “Rīgas mežiem” un RTU katram savās jomās ir nepieciešamās zināšanas un labā prakse. Tos sekmīgi apvienojot, iespējams panākt rezultātus ar augstu pievienoto vērtību, kas nozīmīgi gan abiem partneriem, gan tautsaimniecībai kopumā.

Praktiski “Rīgas meži” un RTU vienojas par:

  • kopīgu pētniecisko darbu, iekārtu un laboratoriju izmantošanu, inovatīvu produktu izstādē un ieviešanā,
  • iesaisti dažādos vietējos un starptautiskos projektos, dalību konferencēs, kā arī zinātniski tehniskās informācijas apmaiņu un pētniecības rezultātu popularizēšanu,
  • studiju programmu un dažādu izglītības kursu pilnveidi, prakses vietu nodrošināšanu uzņēmumā un mācību materiālu izstrādi, pilnveidi u.c.

“Vislabāk rezultātus ar augstu pievienoto vērtību iespējams radīt, ja izvirza ambiciozus mērķus un spēkus apvieno nozaru flagmaņi. Noteikti “Rīgas meži” tādi ir ar savām zināšanām par urbāno teritoriju ilgtspējīgu un gudru apsaimniekošanu, kas ietver arī moderno tehnoloģiju izmantošanu un iesaisti praktiskās pētniecības projektos, bet RTU – augstākajā izglītībā, pētniecībā, inovāciju radīšanā un pārnesē,” norāda A.Skudra. “Tāpat “Rīgas mežiem” ir uzkrāta pieredze un praktiskas zināšanas, piemēram, par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu praksē mežsaimniecībā un mežu uzraudzībā, kas ir konkrēts pienesums gan studentu izglītošanai, gan arī sadarbībai pētniecībā.”

“RTU ir atvērta sadarbībai ar uzņēmumiem un ieinteresēta efektīvā zināšanu un tehnoloģiju pārnesē no laboratorijas uz industriju, kopīgos pētniecības projektos, kas veicina zinātņietilpīgu un tehnoloģisku inovāciju rašanos, un industrijai nepieciešamu jauno speciālistu sagatavošanā. Tādējādi RTU veicina Latvijas attīstību. Universitātes zinātniekiem ir zināšanas un kompetences jaunu tehnoloģiju un produktu radīšanā plašā tautsaimniecības jomu spektrā, liela uzmanība tiek pievērsta klimatam draudzīgiem risinājumiem, kas sekmē ilgtspējīgu un pārdomātu resursu izmantošanu. Ceru, ka līguma parakstīšana būs pirmais solis ciešākā “Rīgas mežu” un RTU sadarbībā, kas rezultēsies jaunos pētījumos un risinājumos uzņēmuma un tā pārvaldīto resursu ilgtspējīgai attīstībai,” pauž RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.