Šodien vēl var pietiekties pašvaldības atbalstam apkaimju attīstības biedrībām

Rīgas valstspilsētas pašvaldība aicina Rīgas pilsētas apkaimju attīstība biedrības līdz 15. martam pieteikties pašvaldības atbalstam.

Galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro.

Šogad biedrības aicinātas savus pieteikumus iesniegt līdz 15. marta plkst.17.00.

Finansiālais atbalsts ir izmaksa Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, ar mērķi atbalstīt biedrību darbību, stiprināt biedrību kapacitāti un veicināt biedrību sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publiskā lietošanā esošas teritorijas labiekārtošanu pašvaldības funkciju īstenošanas nodrošināšanai.

Visām biedrībām, kas pieteiksies finansiālā atbalsta saņemšanai un atbildīs minēto saistošo noteikumu prasībām, tiek piešķirts vienāds atbalsta apmērs, bet ne vairāk par 1000 eiro kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot šogad šim mērķim paredzēto finansējuma apmēru Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā. Šogad atbalstam Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā ir paredzēti 25 000 eiro.

Tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgā;
  • biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu;
  • pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
  • biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav sākta biedrības likvidācija.

Lai pieteiktos atbalstam, Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa;
  • Apliecinājums;
  • Biedrības statūti, ja informācija nav publiski pieejama oficiālajā Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.
  • citi dokumenti, kas sniedz būtisku informāciju, kas ir svarīga pieteikuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā par finansiāla atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumam un visiem pievienojamiem dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pieteikumus var iesniegt divos veidos:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: aic@riga.lv;
  • klātienē kādā no Centra Klientu apkalpošanas punktiem Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Papildinformācijai par projekta konkursu lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes projektu vadītāju Ingu Breikšu-Jefimcovu pa tālruni 67105645.

Saistošie noteikumi Nr.54. “Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām”