No 4. oktobra līdz 6. oktobrim notiek Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ikgadējais forums, kas pulcēs ap 500 dalībnieku, tai skaitā augstas amatpersonas no Baltijas jūras reģiona valstīm. Forums šogad veltīts zaļajai enerģijai, klimatam un jauniešu iesaistei.

Forums šogad notiek Rīgā, jo Latvija no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30.jūnijam ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības Stratēģijā Baltijas jūras reģionam (ESSBJR). Forumu organizē Rīgas pašvaldība ciešā sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju, Vīzijas un stratēģiju apkārt Baltijas jūrai (VASAB) sekretariātu, Baltijas pilsētu savienību un Baltijas jūras stratēģijas punktu.

“Esmu lepns, ka šogad varam Rīgā uzņemt 14. Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam forumu, kura fokuss saskan arī ar Rīgas ilgtermiņa prioritātēm. Rīga 2022. gadā ir pievienojusies 100 klimatneitrālu un viedu pilsētu misijai, izvirzot ambiciozus vides un klimatneitralitātes mērķus. Tāpat Rīga aktīvi iesaistījusies ES Interreg projektā “”UrbCultural Planning”, kura gaitā radīts pilsētas modelis datorspēlē “Minecraft”, kas dod iespēju bērniem un jauniešiem ieskatīties un iesaistīties pilsētas plānošanā. Esmu pārliecināts, ka forumā gūtās atziņas, izveidotās saites un radušās idejas palīdzēs veidot jaunas auglīgas sadarbības starp Baltijas reģiona pilsētām, kas veicinās visa reģiona attīstību un izaugsmi.”

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

📌 Foruma nosaukums ir “Drošs un ilgtspējīgs Baltijas jūras reģions nākamajām paaudzēm” (“Safe and Sustainable Baltic Sea Region for Future generations”).

● Pirmajā dienā, 4.oktobrī, Mazajā ģildē norisinās deviņu politikas jomu koordinatoru darbnīcas, bet vakarā konferences atklāšanas vakariņas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Foruma otrajā dienā 5.oktobrī, notiks konference, kuru atklās ārlietu un klimata un enerģētikas ministri, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Diskusijas paralēli notiks Lielajā un Mazajā ģildē.

● Ceturtdien, 5. oktobrī, Mazajā ģildē darbosies arī tīklošanās un ekspozīciju zona, kurā ar saviem stendiem piedalīsies dažādas Baltijas jūras reģiona valstu organizācijas. Savs atsevišķs stends būs arī Rīgas pilsētai. Foruma otrajā dienā šajā zonā notiks arī projektu un iniciatīvu tīrākam, ilgtspējīgākam, taisnīgākam un klimatnoturīgākam Baltijas jūras reģionam prezentācijas.

● Noslēdzoties pasākumiem, 6. oktobrī, Eiropas Komisijas un “Interreg” programmas pārstāvji iepazīsies ar “Interreg” finansētajiem projektiem Rīgā.

📌 Pilna pasākumu programma pieejama – ŠEIT.


ES stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) bija pirmā ES makroreģionālā stratēģija, ko 2009. gadā pieņēma Eiropas Komisija un apstiprināja Eiropadome. Stratēģija vieno astoņas ap Baltijas jūru esošas ES dalībvalstis, kurās dzīvo 80 miljoni cilvēku jeb gandrīz 16 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita:8 ES dalībvalstis: Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija, Vācija (Berlīne, Brandenburga, Hamburga, Meklenburga-Priekšpomerānija, Šlēsviga-Holšteina) un Zviedrija.

Projekts tiek finansēts no INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Šovasar ir apstiprināti jauni noteikumi “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamajās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā” (skatīt normatīvo aktu – šeit), kas paplašina dzīvojamo māju īpašniekiem pieejamo atbalstu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, šajā programmā pašvaldība turpina atbalstīt bīstamības novēršanas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kuru finansēšanai piedāvātais maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tas ir, bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro. Papildus iespēja iesaistīties šajā programmā ir piedāvāta tām dzīvojamajām mājām, kuru tehniskais stāvoklis ar pašvaldības lēmumu tika atzīts par bīstamu un īpašnieki to pilnībā vai daļēji neekspluatē līdz konstatētās bīstamības novēršanas brīdim.

2023. gadā bija uzsākta programma mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kuras ietvaros piedāvāts atbalsts nelielu labiekārtojuma un zemesgabala degradācijas novēršanas pasākumu atbalstam. Savukārt jaunie noteikumi piedāvās iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt kompleksus labiekārtošanas projektus un jaunas infrastruktūras izveidi (piemēram, piebraucamie ceļi, gājēju vai velo ceļi, atkritumu savākšanas vietas). Jaunie noteikumi paredz, ka gadījumos, kad vienā projektā iesaistās vairākas dzīvojamās mājas, atbalsta apmērs palielinās. Līdz ar to nelielu labiekārtošanas pasākumu atbalstam (Mazās programma) maksimālais līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs – 10 000 eiro vienas dzīvojamās mājas realizētajam projektam, savukārt kompleksiem pasākumiem vai jaunas infrastruktūras izveides pasākumiem (Lielā programma) tas būs 30 000 eiro vienas dzīvojamās mājas projektam. Līdzfinansējuma intensitāte – 50% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

 • Septembrī un oktobrī Īpašuma departaments organizēs informatīvus seminārus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, tie notiks klātienē Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12, būs iespēja sekot tiem līdzi arī facebook kontā “Rīga attīstās” un Īpašuma departamenta YouTube kontā “Rīgas līdzfinansējums ēku atjaunošanai”. Semināru ietvaros pašvaldības speciālisti informēs par atbalsta programmas noteikumiem 2024.-2025. gada periodam, kārtību, kādā pieteikt projektu, kā arī par to, kas jāzina, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu konkursam.

🔹 21. septembrī plkst. 16.00 – seminārs “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai Rīgā”.

Šīs programmas konkursa ietvaros ir iespēja pretendēt uz tiesībām saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no tiešajām būvniecības izmaksām ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem, bet ne vairāk kā 30 000 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvdarbu veikšanai un līdz 20 000 eiro pārējo ēku saglabāšanas darbiem, savukārt ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai līdzfinansējums ir 50% apmērā no restaurācijas vai atjaunošanas darbiem, bet ne vairāk kā 5 000 eiro. Līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas.

🔹 28. septembrī plkst. 16.00 – seminārs “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.”

Programmas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopības un kopīpašnieki var pieteikt projektu atbalsta saņemšanai bīstamības novēršanai vai energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajā mājā, kā arī dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Detalizētāka informācija par līdzfinansējuma apjomu norādīta raksta sākumā.

Iesniedzot projektu kādā no programmām un to realizējot, iespējams saņemt līdzfinansējumu attiecīgā projekta būvdarbu izdevumu, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

🔎 5. oktobrī plkst. 16.00 – plānots pieredzes apmaiņas pasākums biedrībām. Šajā pasākumā aicināsim piedalīsies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību pārstāvjus, kuri jau piedalījās pašvaldības atbalsta programmās un saņēma līdzfinansējumu, radot iespēju jaunajiem projektu iesniedzējiem gūt pieredzi, uzzināt par iespējamajām grūtībām, kļūdām un to atrisināšanas iespējām, kā arī ieguvumiem, realizējot projektu.

Pašvaldības atbildīgo iestāžu pārstāvji sniegs informāciju par prasībām projekta sagatavošanā, biežāk pieļautajām kļūdām, kā arī atbildēs uz dalībnieku jautājumiem. Pasākumā aicināti piedalīties arī AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” speciālisti, kuri sniegs informāciju un atbildēs uz jautājumiem par finansējuma piesaistes iespējām dzīvojamo māju atjaunošanai.

Rīgas domes saistošie noteikumi (sadaļa “Normatīvie akti”) un kontaktinformācija pieejama www.atjauno.riga.lv mājaslapā. Konkursus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Šī gada 5. oktobrī, no plkst. 15.00 – 17.00, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Konferenču zālē, Tvaika ielā 2, notiks seminārs “Turpinājums semināram par demenci: kā zinoši veidot tagadni un nākotni kopā ar demences skarto”, uz kuru īpaši aicinām demences pacientu tuviniekus.

Psihiska saslimšana būtiski ietekmē ne tikai cilvēku, kas slimo, bet maina arī līdzcilvēku dzīvi. Seminārs par demenci veidots, lai atbalstītu pacientu tuviniekus. Semināru vadīs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Veldre” vadītājs, psihiatrijas profesors Māris Taube, kurš uzskata, ka demence mūsdienās vairs nav jāuztver ar nolemtības sajūtu.

“Semināra pirmajā daļā iepazīstināju ar demences iemesliem un pazīmēm, kā atpazīt pirmos simptomus un nesajaukt tos ar objektīvu novecošanas procesu. Analizējām situācijas un dalījāmies ar līdzcilvēku pieredzi par konkrēto rīcību, jo demences izpausmēs ir daudz līdzību, bet ir arī individuālas atšķirības. Centos arī motivēt situācijas uztvert racionāli un atbilstoši rīkoties, jo palīdzība un atbalsts ar demenci slimajam ir nepieciešams un to ir iespējams sniegt. Otrajā seminārā vēl konkrētāk apskatīsim slimnieka atbalsta un rehabilitācijas iespējas un līdzcilvēka paša stresa un izdegšanas mazināšanu.”

Māris Taube

Pirmās klātienes lekcijas kuplais apmeklējums septembrī un aktīvā diskusija liecināja par demences problēmas aktualitāti un nepieciešamību sniegt vairāk informācijas un zināšanu. Tāpēc plašākam klausītāju lokam 26. oktobrī būs iespējams noklausīties abu semināru par sadzīvošanu ar demenci informācijas apvienojumu vienā lekcijā tiešsaistes platformā, kā arī lekcijas ieraksts vēlāk būs pieejams mūsu mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Šis ir 8. seminārs no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļu un tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināri notiek no marta līdz oktobra beigām un aptver dažādas tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

📌 Seminārs 5. oktobrī notiks KLĀTIENĒ, un tas netiks ierakstīts (lai demences slimnieku tuvinieki varētu justies brīvi šajā vidē un uzdot visus tiem interesējošos jautājumus), tādēļ lūdzam semināram reģistrēties līdz 4. oktobrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz rakstiuz@rpnc.lv.

📌 Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.

Pamatojoties uz Rīgas domes 27.09.2023. lēmumu Nr. RD-23-2932-lē “Par Apkaimju centru attīstības plāna 2024.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināts Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam.

Apkaimju centri ir centrālas teritorijas apkaimēs, kas pilda vietēja līmeņa pakalpojumu, sociālās vai rekreatīvās funkcijas. Apkaimju centri primāri kalpo par iedzīvotāju tikšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī lielā daļā gadījumu – par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas vietu tuvējās apkaimes iedzīvotājiem.

Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam (Plāns) ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas koordinē publiskās ārtelpas attīstību apkaimju centru teritorijās turpmākajiem pieciem gadiem. Plāns nosaka teritoriālās prioritātes, ieguldījumu jomas un ieviešanas mehānismu, kas nodrošinās mērķtiecīgu publiskās ārtelpas projektu attīstību un ieviešanu. Plāna mērķi un politikas rezultāti ir izvirzīti saskaņā ar Rīgas attīstības programmu 2022.–2027. gadam, kā arī ņemot vērā Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Rīgas teritorijas plānojumu un citus Rīgas pašvaldības politikas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Plāna risinājumi galvenokārt vērsti uz 33 apkaimju centru teritorijām, kuras noteiktas 2021. gadā apstiprinātajā Rīgas teritorijas plānojumā. Papildus ir identificētas 15 apkaimes ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kurām jāizvērtē perspektīvo apkaimju centru noteikšana 2024. gadā. Perspektīvie apkaimju centri sekmēs plašāku apkaimju centru teritoriālā pārklājuma veidošanos pilsētā un apkaimju centru pieejamību iedzīvotājiem. Tajos pakāpeniski attīstāms apkaimju centriem raksturīgais labiekārtojums.

Plānā ir noteikti četri rīcības virzieni un ietverti 23 īstenošanas pasākumi, kas vērsti uz apkaimju centru identitātes veicināšanu, publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanu, mazās uzņēmējdarbības sekmēšanu un apkaimju centru plānošanu. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējums, kas iezīmē Plāna īstenošanai indikatīvi nepieciešamo finansējumu.

● Plāna īstenošanas pasākumu ietvaros ir paredzēts labiekārtot apkaimju centru teritorijas, paredzot veidot dažādām iedzīvotāju grupām pieejamu, kvalitatīvu un apkaimes identitāti izceļošu publisko ārtelpu, iekļaujot tādus pasākumus kā parku, skvēru labiekārtošana, apkaimes informācijas un afišu stendi, vides mākslas objekti, svētku noformējums, izvietojot jaunus tirdzniecības stendus, kā arī citus labiekārtojuma elementus. Apkaimju centros paredzēts veikt uzlabojumus ielu telpā, atjaunojot gājēju ietves, uzlabojot pārvietošanās drošību, veicot apzaļumošanu, uzstādot solus, atkritumu urnas, velostatīvus un citus labiekārtojuma elementus, kā arī tos iedzīvināt ar kultūras notikumiem.

Konkrētas vajadzības un risinājumi katram apkaimes centram tiks noteiktas telpiskās struktūras konceptuālajos plānos jeb konceptplānos. Tie ietvers telpiski konceptuālu risinājumu attēlojumu Plānā paredzētajiem pasākumiem, apkopojot dažādu ieinteresēto pušu vajadzības konkrētā apkaimes centrā, lai telpiski koordinētu un attēlotu plānotās darbības pašvaldības īpašumos.

Plāna izstrādes ietvaros tika veikta publiskā apspriešana, kas norisinājās no 2023. gada 22. maijam līdz 21. jūnijam. Publiskās apspriešanas laikā kopā tika saņemts 131 priekšlikums, no kuriem 96 izrietēja no saņemtajiem iesniegumiem un 35 no publiskās apspriešanas sanāksmes, kurā piedalījās 60 dalībnieku. No 131 priekšlikuma un iebilduma 76 ir ņemti vērā vai daļēji ņemti vērā, 29 pieņemti zināšanai un 26 nav ņemti vērā. Publiskās apspriešanas laikā kopumā piedalījās 24 biedrības, 9 institūcijas, 3 uzņēmēji un 78 fiziskas personas.

📌 Apstiprinātie dokumenti:

● Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam – ŠEIT
● 1. pielikums “Apkaimju centru teritoriju apraksts” – ŠEIT
● 2. pielikums “Ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējums” – ŠEIT

Sestdien, 30. septembrī, plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī svinīgā apbalvošanā tiks sveikti Rīgas amatiermākslas kolektīvi par izciliem sasniegumiem XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.

📌 Pasākumā tiks sumināti 43 Rīgas amatiermākslas kolektīvi, kas ieguvuši izcilus rezultātus Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku konkursu finālos koru, tautas deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu un mazākumtautību kolektīvu nozarēs:

 • septiņas XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Lielās balvas;
 • trīspadsmit 1. vietas;
 • divpadsmit 2.vietas;
 • vienpadsmit 3.vietas.

Sveikšanas pasākumā ir aicināti piedalīties un paldies tiks teikts visiem 377 Rīgas amatiermākslas kolektīviem, kurus svētkos pārstāvēja 11 753 dalībnieki, kā arī kultūras centru un apvienību, izglītības un interešu izglītības iestāžu, Rīgas domes struktūrvienību pārstāvjiem, kas dažādos veidos bija iesaistīti svētku norisē. Dziesmu un Deju svētkos kopā no Latvijas piedalījās 1835 kolektīvi, tāpēc Rīgas dome pasākumā vēlas teikt milzīgu paldies arī Rīgas pašvaldības 49 izglītības un vienai interešu izglītības iestādei, kas nodrošināja savas viesmīlīgās telpas, izmitinot pie sevis dalībniekus no visas Latvijas.

Balvas Dziesmu un Deju svētku laureātiem par iegūtajām augstajām vietām svētkos pasniegs Rīgas mērs Vilnis Ķirsis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Kultūras pārvaldes priekšniece, direktora vietniece Baiba Šmite.

Pasākuma otrajā daļā paredzēta koncertprogramma “Raimonds Pauls, Dziesmas bez vārdiem”. To veido 12 Raimonda Paula skaņdarbi, kuriem aranžijas veicis britu mūziķis Kalums Au. Koncertā piedalīsies komponists un pianists Raimonds Pauls, kontrabasists Toms Pošs, bundzinieks Māris Briežkalns, orķestris “Sinfonietta Rīga” diriģenta Normunda Šnē vadībā.

Pasākumu vadīs un par lielisku atmosfēru rūpēsies aktieris Andris Bulis.

Rīgas dome amatiermākslas kolektīviem par augstajiem sasniegumiem Dziesmu un Deju svētkos piešķīrusi naudas balvas, lai kolektīvi turpinātu sevi attīstīt radošās izpausmēs.

Kopējais balvu fonds ir 140 000 eiro.

Rīgas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, biedrības, uzņēmumus uz diskusiju par sabiedriskā transporta savienojuma punktiem ar dzelzceļa stacijām jeb “mobilitātes punktiem”, kas norisināsies 4. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 18.30 MS Teams vidē. Diskusijas dalībnieki tiks iepazīstināti ar pašvaldības ieceri un varēs izteikt savus priekšlikumus savienojuma punktu veiksmīgai integrēšanai pilsētvidē.

📌 Rīgas pašvaldības Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde ir uzsākusi projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkti ar dzelzceļa stacijām un pieturas punktiem Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma” jeb ”mobilitātes punktu” īstenošanu.

Lai izveidotu sabiedriskā transporta savienojuma punktus ar dzelzceļa stacijām, šī gada martā Rīgas pašvaldība noslēdza līgumus ar SIA “BM projekts” par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Līguma ietvaros paredzēts veikt 9 dzelzceļa staciju piegulošās (saistītās) teritorijas labiekārtošanu, nodrošinot dzelzceļa stacijas platformas savienošanu ar esošo satiksmes infrastruktūru.

Projekta ietvaros primāri tiek paredzēts izveidot satiksmes infrastruktūru gājējiem, velobraucējiem un mikromobilitātes rīku lietotājiem, sabiedriskā transporta infrastruktūru, sekundāri pie savienojuma punktiem paredzēts nodrošināt piebraukšanu automašīnām ar iespēju īslaicīgi apstāties, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi un dzīves apstākļus apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem.

Būvprojekta izstrāde ir sākuma stadijā. Līdz ar to, lai projekta risinājumos iespēju robežās tiktu ietverti nosacījumi un rīdzinieku priekšlikumi, kas nodrošinātu savienojuma punktu veiksmīgu integrēšanu pilsētvidē, 4. oktobrī tiek organizēta publiska diskusija, kurā projekta izstrādātāji iepazīstinās ar plānotajiem risinājumiem.

📌 Diskusija norisināsies MS Teams vidē, 4. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 18.30.
● Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS Teams vidē, aicinām līdz 4. oktobra plkst. 12.00 reģistrēties – ŠEIT

 • Sanāksmē varēs piedalīties tikai reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam. Pēc prezentācijas ikvienam dalībniekam būs iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus.

Diskusija tiks translēta Rīgas domes mājas lapā riga.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

No 30. septembra līdz 1. oktobrim galvaspilsētā norisināsies nozīmīgākais tautas sporta un vieglatlētikas pasākums – Pasaules čempionāts skriešanā. Kopā ar pasaules elites skrējējiem ikvienam skriešanas mīļotājam un aktīvas atpūtas cienītājam būs iespējams pievienoties masu skrējienos jūdzē, piecu kilometru un pusmaratona un pusmaratona stafetes distancēs.

“Pazīstu rīdziniekus, kuriem skriešana ir svarīga dzīves nodarbe. Kādam tā ir personības identitātes daļa. Ikdienu redzu daudz rīdzinieku, skrienot apkaimēs. Rīga, kļūstot par Pasaules skriešanas galvaspilsētu, rada iespējas gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem veselīgi un priecīgi svinēt šo vērienīgo sporta notikumu. Esam lepni septembra izskaņā un oktobra sākumā Rīgā uzņemt dalībniekus un viesus Vispasaules skriešanas svētkos, kuri cīnīsies par medaļām un gūs gandarījumu Pasaules čempionātā skriešanā. Lai veiksmīgs starts ikvienam rīdziniekam! Lai skrējēji no vairāk nekā 100 pasaules valstīm, baudot svētkus, aktīvi iepazīst mūsu uzņēmēju, kultūras un sporta organizatoru radītos notikumus, iepazīst Latvijas garšas un sajūt Rīgas viesmīlību!”

aicina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Arī Rīga aktīvi gatavojas Pasaules čempionātam skriešanā, pilsētas ielas un pilsētas stendus jau rotā čempionāta plakāti.

Čempionāta plakāti Rīgas ielās

Paredzēts, ka piektdien, 29. septembrī no plkst. 10.00 līdz 20.00 Hanzas Peronā norisināsies Pasaules skriešanas čempionāta EXPO, kurā dalībnieki varēs izņemt starta numurus un sajust pirms-svētku atmosfēru.

● Savukārt sestdien, 30. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 15.00 norisināsies Bērnu diena pie Brīvības pieminekļa un arī šajā dienā varēs doties uz EXPO Hanzas Peronā.

Pasaules čempionāta Rīgā elites skrējieni sāksies ar Pasaules čempionātu 5 km distancē sievietēm, kuras Akmens tilta pakājē startēs plkst. 11.50, bet noslēgsies ar pusmaratona pasaules čempionātu vīriešiem, kas kopā ar pusmaratona distances masu skrējiena dalībniekiem, arī Akmens tilta pakājē startēs plkst. 14.15.

PRORGAMMA:

 • Plkst. 10:00 – 5 km, masu starts, Akmens tilts;
 • Plkst. 11:30 – Jūdze, masu starts, Mākslas muzejs;
 • Plkst. 11:50 – 5 km, elites sievietes, Akmens tilts;
 • Plkst. 12:15 – 5 km, elites vīrieši, Akmens tilts;
 • Plkst. 13:00 – Jūdze, elites sievietes, Mākslas muzejs;
 • Plkst. 13:10 – Jūdze, elites vīrieši, Mākslas muzejs;
 • Plkst. 13:30 – Pusmaratons, elites sievietes, Akmens tilts;
 • Plkst. 14:15 – Pusmaratons, elites vīrieši, masu starts un stafete, Akmens tilts.

Dalībai visu distanču masu startos, kuros iespēja vienā trasē izskrieties ar pasaules ātrākajiem, tiekot pie oficiālajām Pasaules čempionāta medaļām, dota ikvienam, organizatori aicina reģistrēties līdz 30. septembrim. Cīņas par čempionu tituliem klātienē Rīgas ielās varēs vērot ikviens sporta fans, savukārt, pasaules tiešraidi Latvijā translēs Latvijas televīzija.

Pasaules čempionātam skriešanā cīņai par medaļām un čempionu tituliem pieteikti arī pieci pasaules rekordu īpašnieki. Kopumā startiem Rīgā pieteiktas 56 nacionālo valstu izlases ar 348 elites skrējējiem – 151 dāmu un 197 kungiem, kas Rīgā sacentīsies par čempionu tituliem trīs pasaules čempionāta distancēs: jūdzē, 5 km un pusmaratonā.

📌 Vairāk informācijas par čempionātu – ŠEIT

📌 Reģistrēšanās līdz 30. septembrim ŠEIT

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties aptaujā “Jauniešu aptauja Rīgas pilsētā 2023”, kuras mērķis ir uzlabot izpratni par Rīgas jauniešu interesēm, vajadzībām un iespējām. Aptauja paredzēta ne vien tiem jauniešiem, kas dzīvo Rīgā, bet arī tiem, kas Rīgā regulāri uzturas – mācās, strādā vai pavada šeit savu brīvo laiku.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024. – 2028. gadam izstrādei un jauniešiem paredzēto pakalpojumu attīstībai. Minētā plāna izstrādes mērķis ir veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos un labbūtību, tostarp nodrošinot daudzveidīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai, kompetenču attīstībai un līdzdalībai.

📌 Aptauju iespējams aizpildīt tiešsaistē līdz 27. septembrimŠEIT

Iedzīvotāji aicināti līdz 5. oktobrim sabiedriskās apspriešanas laikā paust viedokli un ieteikumus par rīcības plāna projektu trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā laikā no 2024. līdz 2028. gadam.

Plānu izstrādāja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma.

📌 Papildus informācija par rīcības plānu skatāma:

● riga.lv mājas lapā – ŠEIT;
https://environment.lv/lv/aktualitates

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu var iesniegt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam (adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, interneta mājaslapa: https://mvd.riga.lv/, e-pasta adrese: dmv@riga.lv)

📌Apspriešanas laikā tiek organizēta rīcības plāna projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kas norisināsies 25. septembrī plkst. 17.00 Rīgas domes sēžu zālē. To varēs vērot arī tiešraidē pašvaldības mājaslapā https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti

Piektdien, 29.septembrī, valsts zinātniskā institūta “BIOR” zinātnieki aicina lielus un mazus izzināt zinātni!

Institūtā “BIOR” ( Lejupes ielā 3) gaidīsim skolēnus, skolotājus, ģimenes ar bērniem, studentus, lai kopā piedzīvotu izglītojošus, aizraujošus un praktiskus eksperimentus.

📌 Pētnieku izzinošajās stacijās visi varēs līdzdarboties pētījumos un eksperimentos, kā arī izbaudīt atklāšanas prieku. Zinātnieki sagatavojuši neparastus stāstus, kurus piedzīvojuši, kartējot upes un atbrīvojot upes no šķēršļiem, lai migrējošās zivis varētu nārstot savās vēsturiskajās vietās. Tāpat sagatavoti atraktīvi uzdevumi par pārtikas drošību!

📌 Bērni varēs līdzdarboties un iejusties laboranta ādā, darbojoties ar pipetēm un veicot laboratoriskas manipulācijas. Tāpat būs iespēja izzināt baktēriju bagāto pasauli. Savukārt ķīmijas laboratorijas zinātnieki ļaus rotaļāties ar kolbām un veikt vēl nebijušus eksperimentus!

Pasākumu apraksts

Pasākuma noslēgumā, apmeklējot visas zinātnieku stacijas, būs iespēja uztaisīt piemiņas momentfoto!

● Institūts “BIOR” būs atvērts apmeklētājiem no plkst.17:00-22:00.
● Pasākums ir BEZ MAKSAS!
● Apmeklētājiem nodrošināta bezmaksas autostāvvieta!

Aicinām ikvienu uz Zinātnieku nakti, izzināt zinātni, aktīvi līdzdarboties pētījumos un eksperimentos un izjust atklāšanas prieku.

● Uz tikšanos jau pavisam drīz! https://bior.lv/lv/zinatniekunakts2023