Lai nodrošinātu UNESCO Pasaules mantojuma vietas  – Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi, Rīgas dome 14. decembrī pieņēmusi lēmumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi.

Lokālplānojums ir administratīvās teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas ir saistošs ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam. Šobrīd spēkā esošais Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums ir apstiprināts pirms teju 15 gadiem. Jaunajā plānošanas dokumentā tiks iedzīvinātas pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un iedzīvotāju piesaisti Rīgas vēsturiskajā centrā

“Decembrī tieši pirms 25 gadiem Rīgas vēsturiskais centrs tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kas apvieno nedaudz vairāk kā tūkstoti pašu vērtīgāko zemeslodes kultūras un dabas mantojuma pieminekļu. Tas iezīmē Rīgu pasaules kartē kā vietu, kurā radītas, attīstītas un līdz mūsdienām saglabātas īpašas nozīmes universālas kultūras vērtības. Un tas ir nozīmīgi arī katram Rīgas iedzīvotājam, kas šeit dzīvo, strādā un atpūšas, lepnums par savu galvaspilsētu katram mūsu valsts iedzīvotājam un interesants ceļojuma mērķis tūristiem no visas pasaules, uzsver lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītājas p.i. Iveta Staša-Šaršūne.

Viņa skaidro, ka īpašo vērtību aizsardzību vispārīgā līmenī nodrošina starptautiskas konvencijas un speciāls valsts likums, taču mantojuma reālā saglabāšana un attīstība notiek katra īpašuma – katra zemesgabala un ēkas līmenī. “Katrs īpašnieks, uzņēmējs, kurš šeit darbojas, iestāde, iedzīvotājs un īrnieks ir arī atbildīgs, jo ietekmē to, kā vērtīgais mantojums tiek saglabāts, kopts un attīstīts, lai to saglabātu un vēl bagātāku nodotu nākamajām paaudzēm. Ēku un teritoriju izmantošanu un rīcības ar nekustamo īpašumu Rīgas vēsturiskajā centrā šajā detalizācijas līmenī turpmāk regulēs Rīgas vēsturiskā centra lokālplānojums un pašvaldības saistošie noteikumi tā sastāvā,” saka I. Staša-Šaršūne.

Topošā lokālplānojuma mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstību mērķu sasniegšanu,  veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, lokālplānojuma izstrādes procesā tiks risināta virkne uzdevumu, kas izriet no normatīvo aktu regulējuma, lokālplānojuma mērķiem, apkopotajiem sabiedrības viedokļiem, kā arī sabiedriskajās, profesionālajās un politiskajās diskusijās iezīmētajām aktualitātēm un saistīti ar dažādām pilsētbūvnieciskām tēmām – kultūras mantojumu, publisko ārtelpu, mobilitāti, vides kvalitāti, valsts un pašvaldības pakalpojumu infrastruktūru un uzņēmējdarbību.

Lokālplānojuma uzdevums ir Rīgas centram raksturīgās kultūrvēsturiskās vides un vērtību saglabāšana, nodrošinot kvalitatīvas jaunās arhitektūras radīšanu un augstvērtīgu pilsētvides dizainu. Uzsvērta ir pilsētas centra vēsturiskās telpiskās struktūras un publiskās ārtelpas, piemēram, ielas, laukumus, parkus u.c. kvalitatīva saglabāšana un attīstīšana. Lokālplānojumam izvirzīto uzdevumu vidū ir Rīgas vēsturiskā centra kā reprezentatīva kultūras centra attīstība un tūrisma attīstība.

Jaunajam plānošanas dokumentam arī jāveicina videi draudzīgas, efektīvas un drošas mobilitātes sistēmas attīstība, nodrošinot vēsturiskā centra sasaisti ar tā tuvējām teritorijām un pārējiem Rīgas rajoniem. Nozīmīgi ir nodrošināt vides pieejamību un pārvietošanās iespējas pilsētvidē, ņemot vērā dažādu mērķa grupu (tai skaitā personu ar invaliditāti, vecāku ar bērnu ratiņiem, senioru u.c.) vajadzības.

Starp lokālplānojuma risināmajiem uzdevumiem ir priekšnoteikumu izstrāde uzņēmējdarbības un pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespēju nodrošināšanai. Lokālplānojums paredzēs daudzveidīgas publiskās un dzīvojamās funkcijas pilsētas centrā, lielmēroga darījumu un pakalpojumu funkcijas paredzot ārpus blīvas vēsturiskās apbūves. Tāpat lokālplānojums noteiks prasības inženiertehniskās apkalpes modernizēšanai, lai respektētu kultūrvēsturisko vidi, apbūves plānojuma struktūru, apbūvi un apstādījumus.

Visā lokālplānojuma izstrādes laikā plānots nodrošināt sabiedrības līdzdalību, nodrošinot dažādu mērķgrupu iesaisti, procesa caurskatāmību un informācijas pieejamību, skaidrojot plānošanas procesu un plānojuma risinājumus.