Prezentācija, dalībnieki

Lai iepazīstinātu ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, pirmdien, 13. septembrī, plkst. 16.00 notiks attālināta saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem.  

Lai piedalītos sarunā un nodrošinātu iespējas uzdot jautājumus, apkaimju organizāciju pārstāvji līdz 10. septembra plkst. 17.00 aicināti reģistrēties, aizpildot īsu pieteikuma formu šeit. Sanāksme notiks tiešsaistē un tiks translēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) tīmekļvietnē www.rdpad.lv, Facebook kontā, kā arī Rīgas domes tīmekļvietnē tīmekļvietnē www.riga.lv.

“Sabiedrības informēšana un iesaiste ir nozīmīga Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesa sastāvdaļa. Lai uzklausītu apkaimju organizāciju viedokli par plānojuma risinājumiem galvaspilsētas apkaimēs un iepriekšējā publiskajā apspriešanā 2019. gadā saņemtajiem priekšlikumiem, šī gada pavasarī norisinājās vērienīgs informatīvo pasākumu cikls apkaimju organizācijām. Tā ievaros aizvadīti 20 pasākumi, kuros piedalījās 26 apkaimju iedzīvotājus pārstāvošās biedrības un deviņu piesaistīto organizāciju un institūciju pārstāvji, kā arī Rīgas domes deputāti. Pirmdienas tikšanās laikā apkaimju organizācijas plānots iepazīstināt ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, kurā ietverti pavasarī uzklausītie un izvērtētie priekšlikumi,” pauda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

\Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

16. septembrī ikviens interesents varēs piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks klātienē Rīgā, Kaļķu ielā 1 (Rīgas Tehniskās universitātes telpās), kā arī tiešsaistē ar aktīvā dalībnieka piekļuvi tīmekļvietnēs www.rdpad.lv, www.riga.lv, kā arī  RD PAD Facebook kontā. Lai piedalītos sanāksmē, aicinām reģistrēties šeit.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A darba dienās darba laikā.

Noslēgusies aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem. Tās mērķis bija noskaidrot rīdzinieku attieksmi par dažādām aktivitātēm Rīgā kontekstā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Rīgas attīstības programmā) definētajiem mērķiem un sasniedzamajiem rādītājiem. Papildu iedzīvotāju aptaujā noskaidroti arī citi jautājumi par galvaspilsētas attīstību.

Aptaujā iezīmējās galvenās tendences respondentu vērtējumā.


No 38 rādītājiem deviņas ir sasniegtas vai pārsniegtas plānotās vērtības, piemēram, vērtējums par vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamību; par sportošanas un aktīvas atpūtas iespējām; par esošo veloceļu kvalitāti u.c. Savukārt ievērojami zemākas vērtības, nekā plānots, ir šādos rādītājos: iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu, iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu (t.sk. plāniem, lēmumiem utt.), vērtējums par apbūvētās vides kvalitāti savā apkaimē, vērtējums par transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāti, vērtējums par pašvaldības PII pakalpojumu pieejamību u.c.


Analizējot dažādu rādītāju izmaiņas, visvairāk pēdējo divu gadu laikā pieaudzis iedzīvotāju vērtējums par esošo veloceļu kvalitāti Rīgas pilsētā (+16%), iespējām pārvietoties ar velosipēdu (+9%), primārās veselības aprūpes kvalitāti (+13%) un tās pieejamību (+9%), kā arī nodarbinātības iespējām galvaspilsētā (+9%). Savukārt mazāk atzinīgi nekā pirms diviem gadiem vērtēts Rīgas pašvaldības darbs kopumā (–7%), iespējas iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos pieaugušajiem (–7%) un bērniem (–5%), pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu kvalitāte (–6%) un kultūras pasākumi Rīgā (–6%).


Attiecībā uz pašvaldības darba aspektiem, 91% respondentu pozitīvi vērtē Rīgu kā vietu, kur dzīvot un strādāt un 88% atzinīgi vērtē dabas vides daudzumu un kvalitāti Rīgā kopumā. Aptaujas rezultātu atbildes atklāj, ka pasliktinās iedzīvotāju vērtējums par iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus – tikai 15% aptaujas dalībnieku ir snieguši pozitīvu vērtējumu šajā jautājumā. 

Apzinot panākumus, situācijas uzlabošanos, kas novērota pēdējā gada laikā, 36,5% respondenti atzīmējuši satiksmes uzlabošanos (ielu remontu, veloinfrastruktūru, tiltu un pārvadu celtniecību u.c.), 21,5% minējuši vides jautājumu risinājumus (parkus, zaļās zonas, pilsētas tīrību u.c.) un 17,2% norādījuši uz pilsētas labiekārtošanu (atpūtas vietu iekārtošanu, bērnu laukumu ierīkošanu u.c.). Vienlaikus nosaucot problēmas, kas jārisina prioritāri apkaimē, kurā dzīvo, 62,8% iedzīvotāju minējuši nepieciešamību uzlabot satiksmi (ielu stāvokli, autostāvvietas, gājēju infrastruktūru), 47,2% atzīmējuši pilsētas labiekārtošanu (iekšpagalmu labiekārtošanu, bērnu laukumu ierīkošanu, atpūtas vietu iekārtošanu) un 30% norādījuši uz vides jautājumus (atkritumu apsaimniekošanu, pilsētas tīrību u.c.).
 

Veiktajā iedzīvotāju aptaujā tika ietverti arī jauni rādītāji, kas noteikti jaunajā Rīgas attīstības programmā 2021.–2027.gadam, kuras 1. redakcija šobrīd nodota publiskai apspriešanai. Piemēram, tika apzināta rīdzinieku iespēja pārcelties uz citu dzīvesvietu tuvāko piecu gadu laikā un iemesli, kuru dēļ varētu pārcelties u.c. jautājumi.

Papildus informācija:

Rīgas iedzīvotāju aptauju organizēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. To realizēja pētījumu centrs SIA “SKDS” 2021. gada maijā –jūlijā, aptaujājot 2166 rīdziniekus.

Aptaujas rezultātus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izmantos Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam pārskata par periodu no 2014. līdz 2020. gadam ieviešanu izstrādē.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Rīgas attīstības programma ir galvenie pilsētas plānošanas dokumenti, kas sniedz priekšnoteikumus pilsētas ilgtspējīgai attīstībai. Būtiska loma ir arī stratēģijas un programmas uzraudzībai jeb monitoringam, kura uzdevums ir atspoguļot dokumentu sasaisti ar pilsētā veiktajām pašvaldības aktivitātēm. Rīdzinieku aptauja ir viena no monitoringa metodēm, kas analizē 38 rādītājus, kas attiecīgi norāda uz izmaiņām iedzīvotāju apmierinātības līmenī par dzīvi pilsētā.

Ar aptaujas pilno versiju iespējams iepazīties Stratēģijas uzraudzības sistēmas vietnē www.sus.lv sadaļā “Pētījumi”.

ēkas

Lai iepazīstinātu ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, ceturtdien, 9. septembrī, plkst. 16.00 notiks attālināta saruna ar  Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem.

“Saruna ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem ir viens no pilnveidotā  Rīgas teritorijas plānojumapubliskās apspriešanā plānotajiem pasākumiem. Tās mērķis ir informēt nekustamā īpašuma jomas speciālistus gan par izmaiņām, kas veiktas pilnveidotajā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijā, gan arī par plānojuma spēkā stāšanās procesu,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Lai saņemtu plašāku informāciju par sarunu ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem un pieteiktos dalībai tajā, aicinām sūtīt e-pastu [email protected] vai zvanīt uz tālruņa numuru 29383723.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam, kas vairs nenodrošina pilsētas pašreizējās un arī nākotnes vajadzības, negatīvi ietekmējot ekonomikas, pilsētvides un sabiedrības attīstības potenciālu, kā arī ierobežojot uzņēmējdarbības vides atvērtību un tās pievilcību ārvalstu investīciju piesaistei. Tāpat ir mainījies normatīvais regulējums valsts līmenī, radot problēmas spēkā esošā teritorijas plānojuma piemērošanā.

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

13. septembrī norisināsies saruna ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem, bet 16. septembrī ikviens interesents varēs piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks klātienē Rīgā, Kaļķu ielā 1 (Rīgas Tehniskās universitātes telpās).  Lai piedalītos sanāksmē, aicinām reģistrēties šeit.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju RD Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A.

Telpa ar planšetēm

Turpinoties Rīgas attīstības programmas 1. redakcijas publiskai apspriešanai, trešdien, 8. septembrī, plkst. 17.00 aicinām interesentus piedalīties sanāksmē, kurā varēs uzzināt vairāk par izstrādāto dokumenta projektu, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti videokonferences režīmāplatformā MS TEAMS. Taču vienlaikus tā būs skatāma www.riga.lv, www.rdpad.lv, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai interesentiem nodrošinātu iespēju uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās tiešsaistē pasākuma vidē, aicinām reģistrēties sanāksmei līdz otrdienai, 7. septembrim, plkst. 18.00 šeit.

Publiskās apspriešanas sanāksmē speciālisti prezentēs izstrādātā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta 1. redakciju, savukārt vides pārskata projekta izstrādātāji, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, stāstīs par vides pārskata projektu. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju un koncentrētā veidā uzzināt par Rīgas attīstības galvenajiem virzieniem turpmākajiem septiņiem gadiem!

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā attīstības programmas un vides pārskata projekta dokumenti pieejami www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit. Septembrī plānotas arī vairākas tematiskās tikšanās un diskusijas, piemēram, sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”, publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”, sanāksme “Klimats un vide”, publiskā diskusija “Mobilitāte”, tāpat arī tikšanās ar jauniešiem un apkaimju iedzīvotāju organizācijām.

Trešdien, 18. augustā, Rīgas dome publiskajai apspriešanai nolēma virzīt izstrādāto Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakciju un vides pārskata projektu.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir turpināt īstenot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu. Attīstības programma fokusē pašvaldības darbu un investīcijas septiņu gadu periodam. Tā nosaka pilsētā prioritāri risināmos jautājumus, kā arī koordinē pašvaldības iestāžu darbu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

“Attīstības programma ir mūsu pilsētas ceļa karte Ziemeļvalstu metropoles virzienā. Tā aptver visas pilsētas darbības jomas un nosaka prioritātes, lai attīstība notiktu ikvienā jomā. Turpmāk budžeta plānošana investīciju jomā tiks pamatota uz Attīstības programmas definētajiem mērķiem un investīciju plānu,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Programmā kā nākamā perioda galvaspilsētas attīstības prioritātes ir noteiktas:

•        Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā

•        Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide

•        Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai

•        Kvalitatīva un pieejama izglītība

•        Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība

•        Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība

•        Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta

•        Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku

•        Daudzveidīga un autentiska kultūrvide

Katrai no prioritātēm ir definēti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā.

“Jaunās attīstības programmas fokuss ir kvalitatīva dzīves vide, izglītība, klimatneitralitāte, ilgtspējīga mobilitāte un dinamiska metropole. Pašvaldībai būtiska ir kopienu attīstība apkaimēs un visu sabiedrības pārstāvju iekļaušanās un vienlīdzība. Vēl 1. redakcijas sagatavošanas procesā esam veikuši plašas konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm, uzņēmējiem un aktīviem rīdziniekiem. Mēs ticam, ka jaunās attīstības programmas piedāvājums būs nozīmīgs solis pretī Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam mērķu sasniegšanai,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Plānots, ka publiskā apspriešana norisināsies no 3. septembra līdz 4. oktobrim un tā tiks izziņota atsevišķi.

Attīstības programmai veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Darbs pie jaunās Attīstības programmas sākās 2018. gadā. Šajā laikā izvērtētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis. Pēc attīstības prioritāšu definēšanas darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas, kā arī rīcību un investīciju projektu apzināšanas un vērtēšanas.

Līdz jaunās Attīstības programmas apstiprināšanai ir spēkā Rīgas attīstības programma 2014.−2020. gadam.

Papildu informācija par Attīstības programmas izstrādi pieejama: https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/

Teritorijas plānojums Rīga -karte

Trešdien, 18. augustā, Rīgas dome nolēma virzīt jaunā Rīgas teritorijas plānojuma  pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai. Vienlaicīgi plānots rīkot plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgā.

Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

“Ņemot vērā, ka Rīgas teritorijas plānojums skar ikvienu rīdzinieku, esam nodrošinājuši maksimālu plānošanas procesa caurskatāmību un sabiedrības iesaisti, skaidrojot iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām, apkaimju biedrībām, uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām Rīgas teritorijas plānojuma mērķus un uzdevumus. Iecerēts, ka pēc sabiedrības iepazīstināšanas ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, dokumentu varēsim virzīt uz apstiprināšanu Rīgas domē,” uzsver  Rīgas domes  Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. Māra Liepa-Zemeša.

Saskaņā ar domes lēmumu, publiskās apspriešanas termiņš noteikts vismaz četras nedēļas un publiskās apspriešanas laikā plānots organizēt apspriešanas sanāksmi. Apspriešana plānota 2021. gada septembrī, tā tiks izziņota atsevišķi.

Galvaspilsētas teritorijas plānojuma risinājumu pamats ir 11 tematiskie plānojumi, kas apstiprināti 2017. gadā ar Rīgas domes lēmumiem un ir jāievēro, izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Rīgas teritorijas plānojumam līdz šim ir notikušas divas publiskās apspriešanas: redakcijas publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās 2018. gadā, bet teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās 2019. gadā.

Pilnveidotās redakcijas izstrāde pamatota ar nepieciešamību koriģēt plānojuma risinājumus atbilstoši izmaiņām likumdošanā, pārskatot Rīgas transporta infrastruktūras attīstības shēmu saistībā ar starptautiskās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” plānoto būvniecību un atkārtoti izvērtējot publiskās apspriešanas laikā no saņemtos priekšlikumus.

Daugavā laivas

Laikā, kad ierasti svinam Rīgas dzimšanas dienu, šogad no 19. līdz 22. augustam notiks vairākas sporta aktivitātes, kas kļuvušas par jauku un gaidītu tradīciju – diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”, airēšanas svētki “Nāc, un airē!”, pasaules kausa posms jāšanas sportā “World cup Rīga 2021”, starptautiskais pludmales sēdvolejbola turnīrs “Rīga Beach Sitting Volley Cup 2021”, pasaules čempionāts vindsērfingā “Racebord” un citas sporta norises. Līdztekus tām Rīgā risināsies 41. starptautisko Hanzas dienu kultūras un mākslas programma.

Šogad “Krastu mačs” notiks no 21. līdz 22. augustam, un tajā kā allaž sacentīsies spēlētāji no abiem Daugavas krastiem, tāpat būs arī tradicionālie konkursi, muzikāli priekšnesumi, aktieru un mūziķu spēle. Par pasaulē garākās basketbola spēles norises vietu otro gadu pēc kārtas izvēlēts AB dambis.

Basketbola spēlēs cienītāji gaidīti arī Grīziņkalnā, kur 19. augustā notiks “Ghetto Basket” turnīrs, kurā sacentīsies U12, U14, U16, U19 spēlētāji. Savukārt 10 līdz 15 gadus veci jaunieši no 20. līdz 22. augustam cīnīsies par balvām “A.Kraukļa 30. piemiņas turnīrā basketbolā”.

Līdztekus Hanzas dienu kultūras programmai sporta centrā “Kleisti” risinās pasaules kausa posms jāšanas sportā “World cup Rīga–2021”, kurā startēs 70 sportisti no vairākām valstīm: Polijas, Somijas, Rumānijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Uzbekistānas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. “Grand Prix Riga 2021” izcīņa notiks 22. augustā, savukārt 20. un 21. augustā divos maršrutos sacentīsies bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Plašāk par sacensībām var uzzināt mājaslapā www.leflatvia.lv.

Vairāki sporta notikumi risināsies galvaspilsētas ūdenstilpnēs – gan Ķīšezerā, gan pilsētas kanālā. No 17. līdz 21. augustam notiks pasaules čempionāts vindsērfingā “Racebord” klasē Ķīšezerā, bet 22. augustā pilsētas kanālā būs tradicionālie airēšanas svētki “Nāc un airē!”.

21. un 22. augustā pilsētā notiks arī volejbola spēlei veltīti notikumi. Pludmales sporta stadionā „Beach Box ELKOR pludmale” risināsies “Vasaras tautas kausa” izcīņa pludmales volejbolā, bet Centra sporta kvartālā notiks starptautiskais pludmales sēdvolejbola turnīrs “Rīga Beach Sitting Volley Cup 2021”. Tajā par medaļām sacentīsies 10 komandas.

Šajā nedēļā no 17. līdz 19. augustam Arēnā “Rīga”  notiks arī Eiropa čempionāts džudo kadetiem.

Minētos sporta pasākumus atbalsta Rīgas pašvaldība, organizatoriem to norise jānodrošina saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem, tāpēc programmā iespējamas  arī izmaiņas.

Ziedondarzs

Lai pārrunātu pilsētniekiem aktuālākās pašvaldības problēmas un risinājumus, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, pašvaldības deputāti un darbinieki diskusiju ciklā “Apkaimju sarunas ar Rīgas mēru” otrdien, 17. augustā, no plkst.18 līdz 20 Ziedoņdārzā tiksies ar iedzīvotājiem.

Tikšanās paredzēta ārpus telpām un būs pieejama arī iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.

Sarunu cikls norisināsies līdz 2. septembrim un kopā paredzēts tikties deviņās apkaimēs. Rīdzinieki aicināti uzdot jautājumus Rīgas domes vadībai un paust viedokli jau tagad, aizpildot iedzīvotāju aptauju par apkaimju problēmjautājumiem (riga.lv/lv/aptaujas).

“Mēs no rīdziniekiem saņemam daudz jautājumu, lūgumu un ierosinājumu, taču nekas nevar aizstāt sarunu klātienē aci pret aci. Diemžēl pandēmijas dēļ šādu tikšanos iespējas ir samazinājušās. Tāpēc aicinu rīdziniekus apmeklēt šo sarunu ciklu, satikt pašvaldības pārstāvjus, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem. Kopā ar mani meklēsim labākos veidus tam, kā varam padarīt savu kopīgo pilsētu dzīvošanai draudzīgāku, sakārtotāku un cilvēcīgāku. Pašvaldībai jādodas pie iedzīvotājiem, nevis otrādi, tāpēc pasākumi notiks apkaimēs visā galvaspilsētā. Uz tikšanos Rīgas apkaimju sarunās!” – tā uzsver Rīgas mērs M.Staķis.

Sarunu laikā būs iespēja izjautāt Rīgas mēru, kā arī satikt pašvaldības pārstāvjus pie tematiskajiem galdiem, pārrunājot risinājumus jautājumiem, kas saistīti ar mājokli un apsaimniekošanu, mobilitāti un transportu, rīdzinieku labklājību, pilsētvides attīstību un Rīgas nākotni.

Vienlaikus “Apkaimju sarunas ar Rīgas mēru” būs iespējams vērot arī attālināti tiešraidē – mājas lapā “riga.lv”, facebook.com/Riga.lv, kā arī ierakstā kanālā “TV4”.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, dalība klātienē iespējama, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu (covid19sertifikats.lv/) kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), dalībniekiem apliecinot, ka:

 • ir vakcinējušies pret Covid-19;
 • ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;
 • pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs;
 • pēdējo 6 stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro antigēna testu un tas ir negatīvs.

“Apkaimju sarunas ar Rīgas mēru” norises laiks un datumi:

 • 17.08., Centrs, Ziedoņdārzs, (plkst.18.00-20.00)
 • 19.08., Daugavgrīva, Daugavgrīvas vidusskola, Parādes iela 5, stadions, (plkst.18.00-20.00)
 • 23.08., Imanta, Imantas vidusskolas sporta centrs, Kurzemes prospekts 158, (plkst. 18.00-20.00)
 • 24.08., Jugla, Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, (plkst.18.00-20.00)
 • 25.08., Iļģuciems, Nordeķu parks, (plkst. 18.00-20.00)
 • 26.08., Purvciems,  Purvciema vidusskola, Detlava Brantkalna iela 5, (plkst.18.00-20.00)
 • 30.08., Ziepniekkalns, Ēbelmuižas parks, kultūrtelpa “Strops” (plkst.18.00-20.00)
 • 31.08., Ķengarags, Ķengaraga promenāde pie Rīgas 51.vidusskolas, (plkst.18.00-20.00)
 • 02.09., Sarkandaugava, BJC “Laimīte” pagalms, Sarkandaugavas iela 24, (plkst.18.00-20.00)
Infografika - Apkaimju aktīvisma identitātes meklējumos

Pēc 4.augustā attālināti notikušās publiskās diskusijas par apkaimju aktīvisma būtību esam ieguvuši pārdomu tēmas, lai turpinātu pētīt, analizēt un veidot kopīgu prāta vētru – noslēdzošo pasākumu projektā “Apkaimju aktīvisma identitātes meklējumos”.

24.augustā 17.30 Rīgas apkaimju biedrības aicinātas piedalīties darba grupās un forumā, kas notiks Viskaļu ielā 36, āra nojumē. Ierašanās un reģistrēšanās no 17.00. Darba grupas darbosies ekskursiju formātā un noslēgumā apvienosies kopīgā forumā, lai identificētu diskusiju saskares punktus. Pasākuma ilgums apmēram 4 stundas. Dalībnieku skaits ierobežots, priekšroka Rīgas apkaimju biedrībām, kuras saņems e-pasta ielūgumus un līdz 23.augustam apstiprinās savus pārstāvjus.

Papildu informācija: [email protected] .

Projekts “Apkaimju aktīvisma identitātes meklējumos” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Attīstības plāna punkti

Ceturtdien, 12. augustā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja publiskai apspriešanai nolēma virzīt izstrādāto Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakciju un vides pārskata projektu. Galīgais lēmums par programmas apspriešanu vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir turpināt īstenot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu. Attīstības programma fokusē pašvaldības darbu un investīcijas septiņu gadu periodam. Tā nosaka pilsētā prioritāri risināmos jautājumus, kā arī koordinē pašvaldības iestāžu darbu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

“Attīstības programma ir mūsu pilsētas ceļa karte Ziemeļvalstu metropoles virzienā. Tā aptver visas pilsētas darbības jomas un nosaka prioritātes, lai attīstība notiktu ikvienā jomā. Turpmāk budžeta plānošana investīciju jomā tiks pamatota uz Attīstības programmas definētajiem mērķiem un investīciju plānu,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Programmā kā nākamā perioda galvaspilsētas attīstības prioritātes ir noteiktas:

•        Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā

•        Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide

•        Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai

•        Kvalitatīva un pieejama izglītība

•        Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība

•        Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība

•        Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta

•        Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku

•        Daudzveidīga un autentiska kultūrvide

Katrai no prioritātēm ir definēti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā.

“Jaunās attīstības programmas fokuss ir kvalitatīva dzīves vide, izglītība, klimatneitralitāte, ilgtspējīga mobilitāte un dinamiska metropole. Pašvaldībai būtiska ir kopienu attīstība apkaimēs un visu sabiedrības pārstāvju iekļaušanās un vienlīdzība. Vēl 1. redakcijas sagatavošanas procesā esam veikuši plašas konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm, uzņēmējiem un aktīviem rīdziniekiem. Mēs ticam, ka jaunās attīstības programmas piedāvājums būs nozīmīgs solis pretī Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam mērķu sasniegšanai,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Plānots, ka publiskā apspriešana norisināsies no 3. septembra līdz 4. oktobrim un tā tiks izziņota atsevišķi.

Attīstības programmai veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Darbs pie jaunās Attīstības programmas sākās 2018. gadā. Šajā laikā izvērtētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis. Pēc attīstības prioritāšu definēšanas darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas, kā arī rīcību un investīciju projektu apzināšanas un vērtēšanas.

Līdz jaunās Attīstības programmas apstiprināšanai ir spēkā Rīgas attīstības programma 2014.−2020. gadam.

Papildu informācija par Attīstības programmas izstrādi pieejama: https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/