Rātsupīte karte

24.08.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1754 “Par zemes vienības Rātsupītes ielā b/n ar kadastra apzīmējumu 0100 104 2051 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai – jaunas mazstāvu daudzīvokļu māju teritorijas attīstībai, nosakot tam nepieciešamo funkcionālo zonējumu, apbūves parametrus un infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA“ARCUM”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža