Noslēgusies Bukultu pastaigu takas izveide pie Juglas-Baltezera kanāla atzara netālu no Jaunciema gatves. Projektu iesniedza Bukultu apkaimes biedrība 2021. gada līdzdalības budžeta konkursā.

“Bukultu apkaimē nav daudz vietu, kur pastaigāties, ja neskaita mežus. Tieši pie ūdens vietas pastaigām – līdz šim nebija. Par šo vietu domājam arī plašākā kontekstā, redzam attīstības potenciālu nākotnē, kur šī pastaigu taka kalpotu kā posms, kurš savieno Rīgas Bukultus ar Pierīgas Bukultiem.”

par īstenoto projektu stāsta Bukultu apkaimes biedrības pārstāvis Miks Klapers

📌 Projekta rezultātā izbūvētas koka pastaigu laipas 194 metru garumā, kā arī ierīkotas šķeldas seguma takas 190 metru garumā, izveidots šķeldas seguma laukums un laukums ar šķembu segumu. Labiekārtojot takas, uzstādītas arī šūpoles, vingrošanas stieņi un četri soli ar atkritumu urnām. Uzstādīts arī informatīvs stends par apkārtnes dabas vērtībām. Kopējās takas izveides izmaksas ir 157 858,34 eiro.

2021. gadā par projektu nobalsoja 1181 cilvēks, vairāk nekā apkaimē ir iedzīvotāju. Miks stāsta, ka bukultieši ir draudzīga un cieša kopiena, kurā teju visi viens otru pazīst, daudzas ģimenes te dzīvo jau vairākās paaudzēs, tāpēc ideja guvusi atbalstu. Tāpat palīdzējušas apkārtējo apkaimju un Pierīgas iedzīvotāju balsis.

“Gatavojoties 2021. gada līdzdalības budžeta konkursam, mums bija vairākas idejas, un izvēlējāmies to, kuru likās visreālāk īstenot. Tāpat arī vēlējāmies, lai no idejas labums būtu ne tikai Bukultiem, bet arī apkārtējām apkaimēm un plašākai sabiedrībai. Zinājām, ka vieniem būs grūti savākt vajadzīgās balsis.”

Miks Klapers

Vaicāts, vai ieteiktu līdzdalības budžeta konkursā idejas iesniegt arī citiem, Bukultu biedrības pārstāvis smejas: “Nemudinātu citus iesniegt savas idejas, jo konkurence jau tāpat ir liela un ar katru gadu pieaug. Bet, ja nopietni, – tā viennozīmīgi ir vērtīga pieredze.

📸 Bukultu pastaigu taka fotoattēlos – skatāma ŠEIT.


📌 Līdz 31. oktobrim, plkst.21.00, iedzīvotāji var balsot par šogad līdzdalības budžeta konkursā iesniegtajām 30 idejām. Pašvaldība īstenos tās 10, kuras saņems visvairāk balsu.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tas nozīmē, ka tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.

Arī pērn līdzdalības budžeta konkursā idejām kopā pieejamais finansējums bija 700 000 eiro. Balsojumā piedalījās 42 852 iedzīvotāji, atbalstot 12 projektu īstenošanu.

Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada, šogad jau piekto reizi. Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 175 projektu pieteikumus. Īstenošanai četros konkursa gados nodoti 36 projekti. No tiem 14 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 22 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.

Lai dažādotu ainavu, mazinātu konkurenci starp kokiem, saglabātu dabas daudzveidību u.c., SIA “Rīgas meži” šī gada rudenī plāno uzsākt meža kopšanu starp Jaunciema gatvi un Vadžu ielu, Rīgas mežniecības Vecāķu apgaitā, Rīgā, pie Ādažu novada robežas.

Īsumā par plānotajiem darbiem:

 • Darbu mērķi: meža ainavas izkopšana un dažādošana; dažāda vecuma koku kopšana; konkurences mazināšana priedēm, īpaši vecākajām; mežaudzes retināšana; invazīvo koku un krūmu izzāģēšana; pameža kopšana; bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
 • Darbu platība un veidi: ap 75 ha, izlases cirte un kopšanas cirte.
 • Darbu plānotais laiks: 2023.gada rudens – 2024.gada pavasaris (ciršanas darbi nenotiks putnu ligzdošanas laikā).
 • Darbu plānotā secība: transporta vajadzībām jau veikta ceļu sakārtošana; pameža tīrīšana; koku ciršana un izvešana; zaru un ciršanas atlieku izvešana; ceļu sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus, pakāpeniski vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

📌 Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina ar meža kopšanas mērķiem, mežaudzes funkcionālo zonējumu un plānotajiem darbiem.

Meža kopšana notiks tikai teritorijās, kuras ir iekļautas uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānā” – “Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā 2018. – 2026.” (101., 102., 103.kvartāli).

● Darbu mērķis ir radīt meža apmeklētājiem tīkamu ainavu ar dažādiem tās elementiem. Tostarp, saglabāt gan neskartas vietas, kur patverties meža dzīvniekiem, gan īpaši izcelt reljefa formas, lai tās piesaistītu apmeklētāju skatienus un dažādotu meža vizuālo izskatu.

● Tāpat darbu mērķis ir mežaudzes retināšana, invazīvo koku un krūmu izzāģēšana, pameža kopšana, rūpes par bioloģisko daudzveidību, kā arī konkurences mazināšana priedēm, īpaši vecākajām, tādējādi paildzinot to dzīves ilgumu.

Priedēm, īpaši vecākām, ir nepieciešama gaisma ne tikai galotnes daļai, bet arī stumbriem. Meža kopšana un konkurences mazināšana priedēm ir svarīga arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un attīstībai, radot labvēlīgus apstākļus sūnu un ķērpju augšanai. Tie savukārt ir svarīga ekosistēma dažādiem kukaiņiem. Piemēram, priežu sveķotājkoksngrauzim (‘Nothorhina punctata’). Suga ir visnotaļ prasīga pret dzīves apstākļiem – apdzīvo tikai vecas priedes ar biezu mizu (parasti vecākas par 150 gadiem) un svarīgi, lai šie koki ir saules apspīdēti.

Šajā meža masīvā ir salīdzinoši daudz skudru pūžņi – ap desmit. Ap tiem ir atzīmēta teritorija, kas darbu laikā netiks skarta.

Kopjamajā meža masīvā, izvērtējot dabas vērtības un plānojot darbus, identificētas vairākas teritorijas:

 • Rekreācijas teritorijas jeb pamata zona. Šī ir lielākā teritorija kopjamajā teritorijā. Te darbu mērķis ir izretināt mežaudzi, tādejādi radot paliekošajai audzei labvēlīgākus augšanas apstākļus – mazināt konkurenci par barības vielām, palielināt audzes noturību pret tādiem apkārtējās vides apstākļiem, kā, piemēram, sniega un vēja postījumiem.

Šeit meža kopšanas darbus plānots veikt divos veidos – kopšanas cirte un izlases cirte. Veicot kopšanas un izlases cirtes rekreācijas teritorijas pameža stāvā (līdz 6 m augstumam) tiks izcirsti priežu mežam neraksturīgie un invazīvie pameža krūmi un koki, piemēram, vārpainā korinte (‘Amelanchier spicata’), parastā kļava (‘Acer platanoides’). Tiks saglabātas lazdas, mežābeles un kadiķi.

Šāda pameža kopšana notiks arī turpmāk, ik pa 2-3 gadiem, atkarībā no aizzelšanas ātruma un nepieciešamības.

Savukārt rekreācijas teritorijas valdaudzē un mežaudzes zemākajā stāvā tiks izcirsta lielākā daļa traucējošu lapu koku, izņemot ozolus, liepas, kā arī atsevišķas ainaviskas kļavas un bērzus. Pamatā tiks retināta arī priežu audze, primāri izcērtot atpalikušos, slimību bojātos un invadētos kokus.

Rekreācijas teritorijā (101.kvartālā) ir arī dobumains koks un īpatnējs koks.

 • Reljefs. Te mežizstrāde netiks veikta. Šajās teritorijās ir izteiktas reljefa formas, kuras tiks akcentētas dabā un kur tik veidota ainava, izzāģējot tām apkārt esošo pamežu un atbrīvojot lielās priedes. Izceltajā reljefa teritorijā ir daudz atsevišķi kalniņi, pauguri, ieplakas.
 • Atvērumi. Kopjot mežaudzi, faktiski visā tās teritorijā tiks veidoti līdz 0,2 ha lieli atsevišķi atvērumi. Tajos tiks izcirsti visi neatbilstošie koki un krūmi. 15 atvērumiem izvēlētas vietas, kur tie jau ir dabiski sākuši veidoties.
  • Meža atvērumu mērķis ir radīt apstākļus, lai dabiski atjaunotos priede, lai pakāpeniski veidotos dažāda vecuma mežaudze, lai radītu nepieciešamos apstākļus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ilgtermiņā.
  • Savukārt nākamā gada pavasarī, lai veicinātu priežu sēklu dabisku nonākšanu un iesēšanos minerālaugsnē, atvērtumos plānota augsnes virskārtas viegla skarificēšana jeb uzirdināšana. Turpmāk, lai mazinātu konkurenci jaunajiem kociņiem, atvērumos plānota pameža tīrīšana – lakstaugu un krūmu pļaušana.
 • Ekoloģisko koku grupa. Veidojot ainavu dizaina plānu un izvērtējot pieejamās dabas vērtības, atstātas atsevišķas ekoloģisko koku grupas. Tās ir gan lapu koku, gan skuju koku grupas.
 • Pilsētas zaļās zonas meži. Te mežsaimnieciskā darbība šajā kopšanas ciklā nenotiks. Savukārt daļā pilsētas zaļās zonas meža – 103.kvartāla 4.nogabalā, ir priežu jaunaudze, kuru plānots izkopt laika gaitā.

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības un pārvietošanās ierobežojumus!


Rīgas Meži logo

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

 • Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.
 • Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību.

Ozolkalnu attīstības biedrība

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (Departaments) līdzfinansētā projekta “Iedzīvotājiem un videi draudzīgas Ķīšezera krasta zonas izveide” (Projekts) ietvaros Ozolkalnu attīstības biedrība (Biedrība) organizē talku Ozolkalnos, Bukultu apkaimē, Rīgā, lai sakoptu Ķīšezera piekrastes zonu un attīrītu to no atkritumiem. Talkas norises laiks ir saskaņots ar Lielās talkas norisi visā Latvijas teritorijā – š.g. 24.aprīlī. Talkas devīze ir “Man rūp – es piedalos!”

Ņemot vērā to, ka pēdējās desmitgadēs netika izmantots Ozolkalnu ģeogrāfiskās atrašanās vietas potenciāls, tika izstrādāts un Departamenta izsludinātā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros tika iesniegts Projekts, kura mērķis, cita starpā, ir  sakopt Ķīšezera piekrasti Ozolkalnos, padarīt to drošu un pieejamu, vienojot visa vecuma iedzīvotājus, lai pavadītu brīvo laiku saturiski jēgpilni un veselīgi. Talka Ozolkalnos ir Biedrības Projekta aktivitātes Nr. 2 un Nr.3.

Biedrība tika dibināta 2020.gada nogalē, un tās darbības mērķis – sekmēt Ozolkalnu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaikus saglabājot apkaimes dabas mantojumu. Biedrībā šobrīd ir apvienojušies 45 biedri.