Juglas ielas detālplānojums

10. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja un virzīja apstiprināšanai domes sēdē lokālplānojumu teritorijai Juglas ielā 95.

1,7 hektārus plašā teritorija atrodas Dreiliņu apkaimē, kvartālā starp Biķernieku ielu, Juglas ielu un Dreiliņupīti. Netālu no tās, Stopiņu novada pusē, atrodas tirdzniecības centri “IKEA” un “SĀGA

Lokālplāna risinājumu pamatā ir iecere izbūvēt tirdzniecības un pakalpojumu objektu, paredzot izvēles iespējas dažādu apbūves koncepciju īstenošanai, kas konkretizējami būvprojekta izstrādes gaitā. Transporta organizācijas risinājumi paredz piekļuvi lokālplānojuma teritorijai no Juglas ielas, tostarp, paredzot vietējās braukšanas joslas izbūvi paralēli Juglas ielai ar iespēju veidot tās turpinājumu piekļūšanas nodrošināšanai kaimiņu zemes vienībām.

Lokālplānojuma teritorijā noteikts jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālais zonējums, nodrošinot daudzfunkcionālas teritorijas izmantošanas iespējas, prioritāri komercobjektu apbūvei – biroju ēku apbūve, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, kā arī vieglas rūpniecības uzņēmumu apbūve, kurai nav nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja un tās darbība notiek speciāli aprīkotās iekštelpās.

Rīgas dome lēmumu par lokālplānojuma izstrādi pieņēma 2020. gada 16. decembrī. Tā izstrādei tika saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Lokālplānojuma izstrāde tika sākta, lai veiktu izmaiņas Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018. gadam un radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nodrošinot daudzfunkcionālas apbūves iespējas, tostarp tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecībai, mainot pašreizējo teritorijas izmantošanu no savrupmāju apbūves teritorijas uz jauktas centra apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās 2021. gadā no 1.  līdz 29. septembrim. Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, izstrādātā plānošanas dokumenta redakcija papildināta ar ilgtermiņa satiksmes organizācijas shēmu un skaidrojumu par satiksmes organizācijas pagaidu un ilgtermiņa risinājumiem. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta ierosinātāji ir SIA “VPH Latvija”, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Paziņojums par divu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijai Dreiliņos

2016.gada 5.jūlijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3963 ”Par kvartāla starp Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu un Rembates ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un lēmums Nr. 3961 “Par kvartāla starp Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”

Lokālplānojumu izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt lokālplānojumu teritoriju atļauto izmantošanu, nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, attīstot jauktu centra un publiskās apbūves teritoriju, taču galvenokārt paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi.
Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Kaivas dzīvokļu kvartāls”, SIA “Baire”, SIA “Balze” un SIA “Balera”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Lēmums – Lejupielādēt

Darba uzdevums – Lejupielādēt

Darba uzdevums – Lejupielādēt

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka ceturtdien, 9.jūnijā plkst. 15:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 (Dreiliņu apkaimē) lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 07.03.2016. līdz 06.04.2016.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai nodrošinātu esošā SIA „RIMI Latvia” loģistikas centra paplašināšanas iespējas, mainot teritorijas atļauto izmantošanu no jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijas, centru apbūves teritorijas un tehniskās apbūves teritorijas uz jauktas centra apbūves teritoriju, ar mērķi nodrošināt vienotu teritorijas funkcionālo zonējumu tālākai zemesgabalu apvienošanai un esošā loģistikas centra paplašināšanai.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”, lokāplānojuma pasūtītāji – SIA „Baire” un SIA “Daugava Real Estate”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no 7.marta līdz 6.aprīlim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabaliem Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 (Dreiliņu apkaimē).

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot esošā SIA „RIMI Latvia” loģistikas centra paplašināšanas iespējas. Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam, nepieciešams izstrādāt risinājumus optimālai teritorijas attīstībai, mainot teritorijas atļauto izmantošanu, kas sastāv no jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijas, centru apbūves teritorijas un tehniskās apbūves teritorijas, uz jauktas centra apbūves teritoriju, atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” funkcionālo zonu iedalījumam, ar mērķi nodrošināt vienotu teritorijas funkcionālo zonējumu tālākai zemesgabalu apvienošanai un esošā loģistikas centra paplašināšanai.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”.

Lokāplānojuma pasūtītāji: SIA „Baire” un SIA “Daugava Real Estate”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.martā plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 6.aprīlim var iepazīties:

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
interneta portālā Geolatvija.lv
klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Rakstiski priekšlikumi līdz 6.aprīlim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 6.aprīlim var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv