08.02.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2253-lē “Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RD Lēmums

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk., pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) un ro-ro pasažieru kuģu (ro-pax kuģu) termināļa un piestātnes izveidošanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs –  SIA “Eksportostas īpašumi”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 21.02.2023. līdz 20.03.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.03.2023 Plkst 17:00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 02.03.2023. plkst. 12.00, aizpildot anketu: https://ej.uz/xmq6.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23066;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67012945.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 20.03.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23066;   
 • nosūtot uz e-pastu: [email protected];
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 20.03.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:
 • Daugavpils ielā 31;
 • Eduarda Smiļģaa ielā 46;
 • Ieriķu ielā 43A;
 • Gobas ielā 6A;
 • Brīvības ielā 49/53) darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni – 67012945.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 30. janvārī atbalstīja Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt pilsētas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus. Tie paredz mazināt ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi, un nodrošināt ostas infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk. pasažieru kuģu un ro-ro kuģu piestātņu ierīkošanu.

Lielākā daļa lokālplānojuma teritorijas ir noteikta kā jauktas centru apbūves funkcionālā zona, paredzot plašākas teritorijas izmantošanas iespējas. Piemēram, papildu publiskajai un daudzdzīvokļu māju apbūvei atļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve darbībām, kam nav nepieciešams saņemt atļauju piesārņojošās darbības veikšanai un nav nepieciešama C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija. Atļauts būvēt un ierīkot arī transporta apkalpojošo infrastruktūru, tostarp, ro-ro kuģu un pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) termināli un piestātnes.

Lokālplānojums pilnveidots atbilstoši institūciju – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes,  VAS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra”, RD Mājokļu un vides departamenta  –  atzinumos izvirzītajām prasībām, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sniegtajām rekomendācijām, kā arī Rīgas brīvostas pārvaldes un Satiksmes ministrijas iebildumiem. Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija ir izskatīta Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes, kā arī RD Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības padomes ārkārtas sēdēs.

2022. gada 14. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2069-lē “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. Lokālplānojuma izstrāde ir pamatota ar nepieciešamību iedzīvināt pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un iedzīvotāju piesaisti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Lokālplānojums noteiks prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, attēlojot pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un prasības kultūrvēsturiskās vides un vērtību saglabāšanai. Tas būs galvenais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas aprobežos īpašuma tiesības Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Lēmums

Vairāk informācijas par lokālplānojuma izstrādes procesu pieejama: https://www.rdpad.lv/rigas-vesturiska-centra-lokalplanojums/

Pavisam drīz, 2022.gadā 26 decembrī no plkst.13:00 līdz plkst.15:00, bērni un viņu vecāki tiek aicināti piedalīties izrādē-pastaigā “Ziemassvētki Viesturdārzā”.

Izrāde-pastaiga ir izveidota projekta “Viesturdārzs – iedzīvotāju tikšanas vietā” ietvaros. Izrādes tapšanā piedalījās jaunieši no jauniešu grupas Theatre Lab&Club un no teātra studijas “Kāpnes”. Par citiem pasākumiem Viesturdārzā minētā projekta ietvaros informēsim turpmāk.

Projekta ietvaros horeogrāfe Lilija Lipora aicina apkaimes iedzīvotājus piedalīties rīta vides dejas nodarbībās katru svētdienu plkst. 9:00.

Kāpēc jāpiedalās? Lai uzlabotu pašsajūtu, pašizjūtu, attīstītu ķermeņa valodu, dejotprasmi, trenētu uzmanību, attīstītu iztēli un caur kustību meklētu saskaņu gan ar vidi, gan ar citiem cilvēkiem.
Kas var piedalīties? Jebkurš interesents 14+.
Kā ģērbties? Ērtā apģērbā, lai var locīties, visādi kustēties, stiepties.
Vai dejotprasme nepieciešama? Tev noteikti tāda ir. Varbūt neesi atklājis/jusi?

Projektu īsteno nodibinājums ECO PARTNERS.

Papildu informācija par projektu pieejama mājas lapā: www.ecopartners.lv

Šovasar Rīgas parki pārveidojas par drosmes un prieka vietām. Arī nodibinājums ECO PARTNERS iesaistījās aizraujošas programmas veidošanā Viesturdārzā.

Jau no augusta sākuma parkā pulcējas jaunieši, lai organizētu jauniešu ielu teātra, dejas uz mūzikas festivālu “Vasara Viesturdārzā 2022”, kas notiks jau 21.augustā.

Festivāla programmā iekļautas 7 izrādes bērniem, jauniešiem un pieaugušiem. Savas izrādes rādīs 4 jauniešu teātri – jauniešu grupa Theatre Lab&Club, teātra studija “Kāpnes”, Rīgas klasiskās ģimnāzijas teātris un jauniešu grupa no FCS Film School.

Lai nepalaistu garām festivāla izrādes, sekojiet mums: https://www.facebook.com/viesturdarzs

Šogad festivālā īpašs notikums būs izrādes-pastaigas bērniem “Zvaigznes un magoņu sēkliņas” pirmizrāde, kas tiks veidota pēc ukraiņu autoru Romanas Romanišinas un Andrija Lecivsa bērnu grāmatas motīviem.

Pasākumi Viesturdārzā turpināsies arī rudenī. Projekta ietvaros horeogrāfe Lilija Lipora aicina apkaimes iedzīvotājus piedalīties rīta vides dejas nodarbībās katru svētdienu plkst. 9:00.

Kāpēc jāpiedalās? Lai uzlabotu pašsajūtu, pašizjūtu, attīstītu ķermeņa valodu, dejotprasmi, trenētu uzmanību, attīstītu iztēli un caur kustību meklētu sadarbību gan ar vidi, gan ar citiem cilvēkiem.
Kas var nākt? Jebkurš interesents 14+.
Kā ģērbties? Ērtā apģērbā, lai var locīties, visādi kustēties, stiepties, varbūt pat apgulties zālē.
Vai dejotprasme nepieciešama? Tev noteikti tāda ir. Varbūt neesi atklājis/jusi?

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Vairāk informācijas šeit: https://ecopartnerstrainin.wixsite.com/viesturdarzs-2022

Eksportostas_vizualizacija

Pirmdien, 14. jūnijā, plkst.17.00 notiks Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas un stratēģiskās ietekmes un vidi novērtējuma vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme.

Pasākums norisināsies video konferences režīmā MS Teams vidē, bet vienlaikus tiks pārraidīts www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā.

Interesentiem līdzdalība sanāksmē tiks nodrošināta:

 1. MS Teams vidē, reģistrējoties iepriekš līdz 14. jūnija plkst.12.00 un e-pastā saņemot saiti pasākuma videi, tādējādi piedaloties gan rakstveidā, gan mutvārdos jautājumu/atbilžu/diskusijas sesijā;
 2. sekojot līdzīgi pasākumam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā un uzdodot jautājumus rakstveidā komentāru sadaļā;
 3. sekojot līdzi pasākumam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā www.rdpad.lv un uzdodot jautājumus WhatsApp uz tālruņa numuru 26418755.

Jau ziņots, ka no 31. maija līdz 2. jūlijam izsludināta Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas un startēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata publiskā apspriešana.

Ar lokālplānojuma redakciju un startēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.07.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar materiāliem klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105678.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk. pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) un ro-ro pasažieru kuģu (ro-pax kuģu) termināļa un piestātnes izveidošanu.